Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje sklopili su Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za gradnju i uređenje parkinga dječjeg vrtića u iznosu 130.000,00 kn. Potrebno je izvršiti  radove i na odvodnji oborinskih voda i postavljanja drenažnih cijevi. Sredstva za ovaj dio projekta  financirati će se iz Općinskog proračuna.

Ukupna vrijednost radova iznosi 199.875,00 kn.

L.O./OB