BRINJE Obavijest o čipiranju kanata za smeće

Općina Brinje je u periodu od 2014. do 2016. godine intenzivno radila na unaprjeđenju poslovanja Komunalnog poduzeća Brinje, a sve u svrhu prilagođavanja i ispunjavanja uvjeta koje nalažu odredbe Zakona o gospodarenju otpadom. Tako je Općina u navedeno poduzeće investirala 5 milijuna kuna kroz nabavku potrebnih vozila za koje i danas se podmiruju troškovi leasinga (dva kamiona), komunalnu opremu (zeleni otoci, kante, komposteri) te sustav za digitalno praćenje odnosno evidentiranje  odvoza otpada uz dobru suradnju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje je sufinanciranje Općine bilo 20%. Uz navedena ulaganja danas su stvoreni preduvjeti za primjenu Uredbe o gospodarenju otpadom koja je stupila na snagu 01.11.2017.

Navedena Uredba propisuje sadržaj Odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.Glavni cilj Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Kako bi Komunalno društvo Brinje moglo u potpunosti krenuti s primjenom navedene Uredbe, što je ujedno i zakonska obveza, isto je u pristupilo nabavki kanti od 80 i 120 litara koje će se dijeliti uz sufinanciranje stanovnika Općine Brinje. Osim navedenog postupka, djelatnici Komunalnog društva zadnjih nekoliko dana su krenuli sa akcijom čipiranja kanata na cijelom području općine, a sve u cilju pravednije naplate odvoza otpada iz kućanstava kako bi svaki korisnik plaćao prema stvarnoj količini odvoza.

Ovim putem, u ime djelatnika Komunalnog poduzeća Brinje koji su krenuli sa tzv.“čipiranjem kanti za smeće“, molimo za suradnju stanovnike Općine Brinje kako bi u potpunosti uspostavili sustav te prešli na digitalno praćenje odvoza i novi obračun cijene.

Ova priča ušla je u sfere nacionalnog interesa, gdje mi moramo na nacionalnoj razini smanjiti količine otpada. Smisao cijele priče je da se uvođenjem novih tehnologija reguliraju i cijene pa će tako korisnici koji budu odvajali plaćati manje od onih koji ne budu odvajali. Također, za bilo kakvo  uvođenje novih tehnologija, potrebno je određeno vrijeme kako bi ih svi prihvatili i uhvatili korak sa istima. Budući da su to obveze koje proizlaze iz zakonskih odredbi koje je RH preuzela temeljem svojeg članstva u EU, iste se moraju poštovati i ispuniti unutar zadanih okvira jer se već dugo i temeljito pripremaju. Konačni cilj je smanjenje količine komunalnog otpada te povećanje postotka njegove iskoristivosti. – kazao je načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić.

Osim gore navedenog, Općina Brinje dolaskom proljeća kreće u izgradnju Reciklažnog dvorišta čija je ukupna vrijednost projekta 4,5 mil.kuna, 85% financirala je upravo EU kroz EFRR, dok je preostalih 15% na teret Općine Brinje. Samim ulaganjem vlastitih sredstava u iznosu od 15% Općina Brinje pokazuje kako se trudi uz velike napore ispoštovati zakonske odredbe kako u konačnici ne bi u narednom periodu plaćala financijske kazne za neprimjenjivanje Uredbe o gospodarenju otpadom.

U narednom periodu, osim čipiranja kanata, pristupit će se i izradi nove cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, čiju će strukturu činiti cijena javne usluge za količinu predanog miješanog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge te cijena ugovorne kazne. Prije primjene, Komunalno društvo Brinje dat će  na uvid svojim građanima informaciju o  samoj izradi i visini cijena usluge.

Ukoliko imate dodatnih pitanja i dvojbi oko problematike komunalnog otpada, sve informacije možete dobiti u Komunalnom poduzeću ili na kontak telefon: 053 700 309 te na broj mobitela 099/2805-370.

Nadzorni odbor Komunalnog društva Brinje