Drugi ponovljeni Javni natječaj za prodaju otpisanih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića

Na temelju Zaključka o prodaji otpisanih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića, Klasa: 406-09/14-01/01, Urbroj:2125/01-02-14-04, od 11.03.2014.god., pročelnik Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića, objavljuje drugi ponovljeni

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju otpisanih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića

I PREDMET PRODAJE- 2 otpisana službena vozila

1. Vrsta vozila : osobni automobil

Marka vozila : Peugeot

Tip vozila:       207

Model vozila: Comfort 1,4E

Boja vozila: plava s efektom

Broj šasije: VF3WCKFUC33461423

Oblik karoserije: zatvoreni , 5 sjedala

Godina proizvodnje: 2006.

Vrsta motora:OTTO-reg-kat-euro IV

Snaga motora : 65 kw

Cijena : 29.707,00 kuna

Početna prodajna  cijena: 20.795,00 kuna (cijena umanjena za 30%)

Reg.oznaka: GS-417AV

Datum prve registracije: 09.08.2006.god.

Registriran do: 10.08.2014.god.

Prijeđeni km:138136

 

2. Vrsta vozila: osobni automobil

Marka vozila : Peugeot

Tip vozila:       207

Model vozila: 1,4E

Boja vozila: plava s efektom

Broj šasije: VF3WCKFUC33495264

Oblik karoserije: zatvoreni , 5 sjedala

Godina proizvodnje: 2006.

Vrsta motora:OTTO-reg-kat-euro IV

Snaga motora : 65 kw

Cijena : 29.707,00 kuna

Početna prodajna cijena: 20.795,00 kuna (cijena umanjena za 30%)

Reg.oznaka: GS-419AV

Datum prve registracije: 29.08.2006.god.

Registriran do: 29.08.2014.god.

Prijeđeni km:160970

 

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Zbog potrebe pristupanja drugoj  ponovljenoj  prodaji otpisanih službenih vozila Grada Gospića pod točkom 1. i 2. ovog javnog natječaja, umanjuje se  prodajna cijena za svako vozilo u vrijednosti od 30%.

Prodaje će se obavljati prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim osobama ili  pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kuna u korist žiro računa  Grada Gospića br.HR4323900011813000004, Model 68, Poziv na broj 7757-OIB uplatitelja.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena  u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 09-14,00 sati, na adresi: Grad Gospić,  Budačka 55, Gospić, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 053/572-025

 

III SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

–          ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt.

–          preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik izvatka  iz sudskog, odnosno obrtnog  registra

–          dokaz o plaćenoj jamčevini

–          broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane

–          ponuđena kupoprodajna cijena

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

Prodaja predmetnih  službenih vozila ne oporezuje se PDV-om.

 

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za ostavu ponude je 8 dana od objave natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti  zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 14,30 sati.

Ponuditelji su uz ponudu dužni dostaviti dokaz o plaćenoj jamčevini.

 

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti  obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Gospićem u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine.Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Klasa:406-09/14-01/01
Urbroj:2125/01-03-14-07

PROČELNIK
Josip Kovačević, dipl.oec.,v.r.