-
-

   GOSPIĆ – Kako nalaže Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, odnosno obvezama jedinica lokalne samouprave koje proizlaze iz njega, Grad Gospić je obvezan osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada, provođenje edukativno-informativne aktivnosti na svom području i omogućiti mprovedbe akcija prikupljana otpada. Kako bi realizirao sve ove odredbe prethodila je izrada Studije reciklaže za područje Grada Gospića kako bi se na najbolji način utvrdila mogućnost i način skupljanja otpada odnosno pretpostavke za realizaciju primarne reciklaže, analiza prostora, potrebna oprema i edukacija građana.
U dvorišnom prostoru „Komunalca“ novinari su danas mogli vidjeti na djelu novu fazu u realizaciji potrebnih aktivnosti. Pokazano im je 16 vrsta novih kontejnera, posebno vozilo za dovoz i odvoz kontejnera u neposrednu blizinu zgrada i kuća. Zamjenik gradonačelnika Ivan Biljan i direktor Mile Devčić pojašnjavali su detalje vezane uz ovaj vrlo vrijedni posao.
-U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša uslijedila je nabava opreme za provedbu Programa, rekao je Ivan Biljan. Tako je samo tijekom ove godine nabavljeno komunalno vozilo za skupljanje komunalnog otpada u vrijednosti od 600.000,00 kuna. Komunalna oprema za sakupljanje komunalnog otpada u vrijednosti 1.2 milijuna kn (kontejneri, posude, vrećice), kompletna oprema (kontejneri i posude odgovarajućeg volumena) za opremanje reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada Rakitovac u vrijednosti 300.000 kn, što je u fazi izgradnje. Nabavljena je i kompletna oprema (kontejneri i posude odgovarajućeg volumena) za opremanje mini reciklažnog dvorišta na prostoru iza gradskog groblja, u vrijednosti 150.000 kn. Osigurana su sredstva za edukaciju i informiranje građana (reklame. članci, brošurei sl.) u iznosu od 100.000 kn. Uskoro će biti nabavljeni i komposteri za građane za proces kompostiranja (biorazgradivi otpad)kod kuće, odnosno za „zeleni otpad“ iz vrtova i parkova, otpad iz kuhinja – ostaci od pripreme hrane i sl. u vrijednosti 80.000 kn. U tijeku je i natječaj nabave mobilnog reciklažnog dvorišta. Što se tiče poštivanja Zakona vezanih uz najviše standarde tu su Grad Gospić i „Komunalac“ daleko uznapredovali, rekao nam je zamjenik gradonačelnika Ivan Biljan.
Doznajemo da je Grad Gospić i u tijeku dogovora oko izgradnje pretovarne stanice (PS) u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i Ministarstvom zaštite okoliša, a u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom kojim se određuje pretovarna stanica (PS) kao građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom. Budući da Ličko-senjska županija neće imati takvo odredište, cjelokupni otpada s ovih prostora zbrinjavat će se u centru kod Zadra. Pretovarna stanica će se nalaziti uz objekte cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, kod reciklažnog dvorišta Rakitovac. Osim ovih novosti u „Komunalcu“ u ističu kako je Grad Gospić u svrhu procesa skupljanja i zbrinjavanja otpada sklopio ugovor sa tvrtkom Metis d.d. koja će obavljati preuzimanje otpada nakon njegovog skupljanja od strane Komunalca Gospić, koja će ga dalje zbrinjavati i obrađivati sukladno zakonskim propisima.

M. S./ I. B.