Kako bi se povećala kvaliteta zdravstvenih usluga u Senju, protekloga vikenda u uredu gradonačelnika Grada Senja potpisana četiri sporazuma s Domom zdravlja Senj. Riječ je o sufinanciranju zdravstvenih usluga u 2020. godini u ukupnom iznosu od 342.000 kuna. Sredstva za sufinanciranje zdravstvenih usluga planirana su u ovogodišnjem  Proračunu Grada Senja. U 2020. godini Grad Senj nastavlja sufinanciranje specijalizacije iz pedijatrije s iznosom od 170.000 kuna.

Na temelju potpisanih Sporazuma Grad Senj će u iznosu od 100.000 kuna, sufinancirati troškove rada područnih ambulanti za tri područne ambulante koje djeluju u sklopu Doma zdravlja djeluju na području Grada Senja, a stacionirane su u Krasnu, Svetom Jurju i Jablancu. Na ovome se ne staje jer Grad Senj nastavlja sufinancirati i specijalističke djelatnosti koje će se obavljati u Domu zdravlja Senj temeljem zaključenih ugovora o poslovnoj suradnji između Doma zdravlja i specijalista u iznosu od 60.000  kuna.

U domeni potpisanih Sporazuma je i  sufinanciranje troškova stanovanja liječnika dentalne medicine zaposlenog u Domu zdravlja Senj, na radnom mjestu u područnim ambulantama u Svetom Jurju i Krasnu, u ukupnom iznosu od 12.000 kuna. Na ovaj način je Grad Senj potpisivanjem sporazuma o sufinanciranju nastavio i proširio vrlo dobru suradnju s medicinskim ustanovama sa svojega područja, a sve s ciljem povećavanja standarda medicinske skrbi svojih građana. 

L. O..