U Proračunu Grada Senja za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, donesenom 27.11.2018. godine (Službeni glasnik 14/2018), kroz Socijalni program Grada Senja (KLASA: 550-01/19-01/03, URBROJ: 2125-03/02-15-01 od 11. siječnja 2019.) – stavka: Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću Travica Senj, u 2019. godini osiguran je dosad najveći  iznos od 80.000,00 kn.
Slijedom toga Upravno vijeće Dječjeg vrtića Travica Senj na svojoj 14. sjednici održanoj 18. siječnja 2019. godine predložilo je Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u vrtić na način da roditelj odnosno skrbnik koji upiše u vrtić u istoj pedagoškoj godini dvoje ili više djece, ostvaruje pravo na popust od 40% na cijenu vrtićkih usluga za drugo upisano dijete, a za treće i svako sljedeće popust od 60% na cijenu vrtićke usluge. Također, roditelj odnosno skrbnik koji u zajedničkom domaćinstvu živi s troje ili više djece, a samo jedno od djece je upisano u vrtić, za to dijete upisano u vrtić ostvaruje  popust od 50% na cijenu vrtićke usluge.
Na naprijed opisani način za tu je namjenu Socijalnim programom u Senju osiguran dosad najveći iznos od 80.000,00 kn kojim Grad podmiruje dio troškova vrtićkih usluga te su utvrđene veće povlastice za roditelje s 2 i više djece s obzirom na dosadašnji način reguliranja istih.
Grad Senj je također u 2019. godini i dalje predvidio podmirivanje troškova cijene usluga vrtića za dijete samohranoga roditelja za koje postoji preporuka nadležnoga Centra za socijalnu skrb u smislu naročito teškoga socijalnog statusa. Na taj način trenutačno Grad Senj podmiruje troškove vrtićke usluge za troje djece,u iznosu od 100% cijene vrtićke usluge.
Nadalje, Zaključkom gradonačelnika grada Senja (KLASA: 550-01/19-01/01, URBROJ: 2125-03/02-18-01 od 10. siječnja 2019.) također su za 2019. godinu odobrene naknade u iznosu od 1.000,00 kn neto za svako prvo rođeno dijete, 2.000,00 kn za rođeno 2. dijete te 20.000,00 kn za treće i svako sljedeće rođeno dijete, a za što je u Proračunu Grada Senja Socijalnim programom osigurano 240.000,00 kn.
GRAD SENJ