Na zadnjoj sjednici Županijske skupštine Ličko-senjske županije prisegnuo je novi vijećnik nezavisne liste „Bura promjena“ Berislav Gržanić. Kada se na Dnevnom redu našla točka vezana uz donošenje Odluke o povjeravanju Gradu Senju obavljanja poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Grada Senja, detalje ovoga postupka definirao je gradonačelnik Grada Senja Sanjin Rukavina. Razvila se na trenutke žučna rasprava između Gržanića i Rukavine, pa smo za pojašnjenje zamolili gradonačelnika Sanjina Rukavinu.

-Gradsko vijeće Grada Senja na svojoj 17. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. donijelo je Zaključak KLASA:363-02/18-01/31, URBROJ:2125-03/01-18-02 kojim se prihvaća Zahtjev Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za donošenje Odluke o povjeravanju Gradu Senju obavljanja poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Grada Senja. Dopis Gradskog vijeća Grada Senja KLASA:363-02/18-01/31, URBROJ:2125-03/01-18-03 od dana 28. prosinca 2018.g. sadrži zahtjev Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za uvrštavanje u dnevni red sjednice Županijske skupštine Ličko-senjske županije donošenje Odluke o povjeravanju Gradu Senju obavljanja poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Grada Senja.

Prema članku 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na:

– obrazovanje,

– zdravstvo,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– gospodarski razvoj,

– promet i prometnu infrastrukturu,

– održavanje javnih cesta,

– planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih   ustanova,

– izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada,

– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Temeljem članka 22. stavak 2. toga zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može tražiti od Županijske skupštine da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području te jedinice, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje. U tom smislu ističe se da Grad Senj ima materijalno-tehničke uvjete te osigurane dovoljne prihode za obavljanje poslova vezanih uz donošenje predmetne Odluke.

Vezano uz spomenutu suglasnost središnjeg tijela državne uprave napominjem da je Ministarstvo uprave Republike Hrvatske dopisom KLASA:023-05/18-01/109, URBROJ:515-05-02-01/1-18-2 od dana 28.prosinca 2018. izvijestilo Grad Senj o zakonskim pretpostavkama za donošenje odluke o povjeravanju Gradu Senju obavljanja poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Grada Senja, kao i o dokumentaciji koja je potrebna u postupku traženja suglasnosti.

Prema navodima iz toga dopisa razvidno je da će Ministarstvo uprave Republike Hrvatske razmotriti zahtjev za davanje suglasnosti Grada Senja nakon što zaprimi kompletnu dokumentaciju vezanu uz isto. Smatram da će cijeli ovaj postupak biti dovršen sukladno zakonu i da će vrlo brzo Grad Senj, a ne Ličko-senjska županija, obavljati poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Grada Senja. Na taj način će se omogućiti da građani Grada Senja imaju objedinjenu uslugu na jednom mjestu, čime će se nesumnjivo postići brže, učinkovitije, a posljedično tome i kvalitetnije rješavanje predmeta, kako za građane Grada Senja tako i za Grad Senj. Tako bi Grad Senj u svojoj nadležnosti imao postupke izdavanja građevinskih dozvola što je vrlo važno zbog brzine ishođenja dozvola te stvaranja pozitivne klime za investitore, ali i zbog toga jer na taj način Grad Senj postaje šire administrativno i upravno središte.

Treba napomenuti da nije Grad Senj prva niti jedina jedinica lokalne samouprave koja je iz nadležnosti županije preuzela obavljanje poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja na svojem području. Navedenu mogućnost iskoristio je Grad Gospić, Grad Vodnjan, Grad Labin,  ali i općina Tar-Vabriga i drugi.

Što se tiče vijećnika Berislava Gržanića, ne bih se upuštao u spekulacije zbog čega je on toliko nezadovoljan donošenjem odluke o povjeravanju Gradu Senju obavljanja poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Grada Senja. Njegovo je pravo da s odlukama koje su predložene u dnevnom redu Županijske skupštine Ličko-senjske županije bude zadovoljan ili nezadovoljan, da o istima raspravlja ili ne raspravlja te da sukladno tomu, glasa za ili protiv donošenja istih, stoji u priopćenju gradonačelnika Senja Sanjina  Rukavine.

M.S.