Zadnja sjednica Gradskog vijeća Grada Senj u ovome sazivu  sasvim nezasluženo prošla je pomalo medijski nezapaženo. Na  38. sjednici Gradskog vijeća tijekom  Aktualnog sata vijećnici su dobili odgovore na pitanja postavljena s prethodne sjednice. Vijećnici su  bez većih primjedaba prihvatili Izvješće o radu Gradskog muzeja Senj, Ustanove za razvoj Grada Senja, Javne vatrogasne postrojbe i izvješće Pučkog otvorenog učilišta M. C. Nehajeva za 2016. godinu. Slično su prošla i izvješća o radu gradonačelnika i komunalnog redarstva za drugu polovicu 2016. godine. Prihvaćen je prijedlog odluke o VII. izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata, te izmjena i dopuna odluke o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Senja. Prihvaćene su i II. izmjene i dopune konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2017. godinu i projekcija proračuna Grada Senja za 2018. i 2019. godinu. Vijećnici su dali suglasnost za provedbu ulaganja u projekte „Unutarnje uređenje i opremanje Pučkog otvorenog učilišta M. C. Nehajeva“ i „ Rekonstrukcija građevine i prenamjena u javnu i društvenu namjenu kulturni centar u Senju- Kuća senjskih književnika“, a  koje će projekte Ustanova za razvoj Grada Senja kandidirati na natječaj za mjeru 7.4.1. Prihvaćen je prijedlog odluke o povjeravanju upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada Senja novoosnovanoj Ustanovi za upravljanje sportskim objektima „Sportski objekti Nehaj“.

Prihvaćen je i prijedlog odluke o dodjeli Javnih priznanja Grada Senja za 2016. godinu  koja će se dodijeliti na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Senja. Dobitnici priznanja su Pilana „Krasno“, Vl. Ivica Katalinić, Danijel Tomljanović – Feralić, Nevenka Rukavina, Herman Kekini, Zoran Tomljanović i Humanitarna udruga “Mrva Sriće”. S obzirom na prihvaćene materijale čini se da Grad Senj očekuje puno posla u narednom periodu, a s time će se pozabaviti Gradsko vijeće u novome sazivu.

L.O.