II JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno “Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje” radi utvrđivanja Liste prvenstva

II Javni poziv – POS

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/09, 05/10, 07/10, 01/12, 02/13 i 03/13 – pročišćeni tekst) i odredbe članka 5. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 06/13),  Grad Gospić objavljuje

II  JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno “Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje” radi utvrđivanja Liste prvenstva

I. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

Pravo na kupnju stana prema odredbama Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje imaju svi građani koji su državljani Republike Hrvatske.

Prvenstvo pri kupnji stana prema odredbama Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja.

Red prvenstva na kupnju stana određuje se prema uvjetima i mjerilima propisanih ovom Odlukom koji se utvrđuju ovisno naročito o uvjetima stanovanja i stambenom statusu, na način da prednost na kupnju stana imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Pod odgovarajućim stanom, razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².
Pod odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatra se bračni drug te osoba koja s njim stanuje: potomak, pastorak i posvojenik, roditelj ili posvojitelj pod uvjetom da ga je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom.
Postojanje izvanbračne zajednice dokazuje se vlastoručno pisanom izjavom o postojanju izvanbračne zajednice danom pod kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika/ce i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.
Podnositelj zahtjeva koji stan temeljem odredbi Odluke kupuje uz obročnu otplatu (putem kredita u cijelosti ili djelomično) mora, osim uvjeta i mjerila propisanih Zakonom, zadovoljavati i kriterije u pogledu platežne (kreditne) sposobnosti koje utvrđuje poslovna banka koja odobrava kreditna sredstva, a sukladno uvjetima koji se određuju sporazumom o poslovnoj suradnji koji APN sklapa s poslovnim bankama.

II. UVJETI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRVENSTVA

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

a) prvog stjecanja stana u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja,
b) stambenog statusa podnositelja zahtjeva,
c) prebivanja podnositelja zahtjeva na području grada,
d) životne dobi podnositelja zahtjeva,
e) broja malodobne djece i djece na redovnom školovanju,
f) stručne spreme podnositelja zahtjeva,
g) statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
h) statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
i) statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,
j) statusa hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata,
k) zdravstvenog stanja – invalidnosti ili tjelesnog oštećenja.

III. ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV (Obrazac 1.)

 1. Domovnica, osobna iskaznica ili putovnica podnositelja zahtjeva – u ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici u kom slučaju se prilikom predaje zahtjeva daje na uvid izvornik isprave.
 2. vjenčani list ili rodni list za podnositelja zahtjeva i rodni listovi za članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu – neovjerene preslike
 3. Vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva, o postojanju izvanbračne zajednice data pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika/ce, time da svi potpisi na izjavi moraju bitiprije kod javnog bilježnika (Obrazac 2.)
 4. Uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva izdano od strane nadležne policijske uprave – ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 5. Izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja (Obrazac 3.)
 6. Potvrda Zemljišno-knjižnogne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, izdana na temelju pregleda abecednog imenika, da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan,
 7. Ugovor o najmu stana sklopljen između najmodavca i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu ovjeren kod javnog bilježnika. Ugovor o najmu mora biti važeći na dan objave Javnog poziva te mora biti sklopljen najmanje 3 mjeseca prije objave Javnog poziva,
 8. izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno-knjižnogkao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva,
 9. Potvrda ili uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću 2013/2014 školsku/akademsku godinu (za punoljetnu djecu na redovnom školovanju),
 10. Svjedodžba o završenom školovanju, diploma ili radna knjižica,sveučilišna diploma o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti,
 11. Potvrda nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu koja glasi na podnositelja zahtjeva,
 12. pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koje glasi na podnositelja zahtjeva,
 13. Potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva,
 14. Potvrda nadležnog tijela državne uprave o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva,
 15. Rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva,
 16. Za slučaj odsutnosti podnositelja zahtjeva, ovjerena punomoć (specijalna),
 17. Po potrebi i druga dokumentacija.

Isprave navedene u točki 1. obavezno se prilažu i služe kao dokaz ostvarenja prava na podnošenje zahtjeva za kupnju stana, dok se sve ostale isprave navedene u točkama od 2. do 17. dostavljaju kao dokaz ispunjavanja pojedinog mjerila i ostvarenja bodova na osnovu tog pojedinog mjerila.
Sve isprave podnositelj zahtjeva može dostaviti u izvorniku (originalu), u ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici, odnosno izjave bez javnobilježničke ovjere.
Kada se isprave dostavljaju u neovjerenoj preslici, prilikom predaje zahtjeva za kupnju stana (odnosno prije sklapanja predugovora za kupnju stana)  obavezno se daju na uvid i izvornici dokumenata čije se preslike prilažu uz zahtjev, te izjave sa javnobilježničkom ovjerom.

IV. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose od 16. travnja 2014. do 02. svibnja 2014. godine putem pošte ili osobno u Pisarnici Grada Gospića, Budačka 55 – I kat – radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.
Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji je moguće podići  u Pisarnici  i  Odjelu Gradske uprave za komunalne djelatnosti , stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg.S.Radića 14,Gospić,  te na web stranicama Grada Gospića www.gospic.hr 
Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za komunalne djelatnosti , stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg.S.Radića 14 osobno ili putem telefona 053/658-801.
Za zahtjeve koji su nepotpuni, Povjerenstvo će odrediti rok od osam (8) dana od dana predaje zahtjeva da se upotpune potrebnom dokumentacijom.
Podnositelju zahtjeva, koji nakon isteka navedenog roka zahtjev ne upotpuni potrebnom dokumentacijom, neće se bodovati kriteriji za koje nisu dostavljeni dokazi.

 V. LISTA PRVENSTVA
Prijedlog Liste prvenstva sadrži: 

– naziv, mjesto i datum utvrđivanja,
– redni broj redoslijeda podnositelja zahtjeva,
– prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva,
– broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,
– ukupan zbroj bodova za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva,
– legendu i upute.

Prijedlog Liste prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Gospića (Budačka 55) i na web stranicama Grada Gospića – www.gospic.hr
Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed u prijedlogu Liste prvenstva i na obavljeno bodovanje.
Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Povjerenstva, u roku od osam (8) dana od dana objave prijedloga Liste prvenstva.
Odluka Gradonačelnika donesena po podnesenom prigovoru je konačna.

Konačnu Listu prvenstva utvrđuje Povjerenstvo nakon što Gradonačelnik donese odluke po podnijetim prigovorima.
Konačna Lista prvenstva sadrži:

– redni broj redoslijeda podnositelja zahtjeva,
– prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva,
– broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,
– ukupan zbroj bodova za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva,
– legendu i upute.

Konačna Lista prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Gospića (Budačka 55) te na web stranicama Grada Gospića – www.gospic.hr .
Lista prvenstva utvrđuje se na rok važenja od dvije (2) godine od dana njene konačnosti, uz mogućnost produljenja.
Lista prvenstva može se produžiti na temelju odluke Gradonačelnika, po prijedlogu Povjerenstva .

Konačnu Listu prvenstva Povjerenstvo dostavlja APN-u, koji na temelju iste obavlja prodaju raspoloživih stanova.

VI. KUPNJA STANA 

Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednog stana.
Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti stan koji je odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva navedenih u zahtjevu.
Odgovarajućim stanom smatra se stan veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².
Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji, odnosno veći stan od opisanog stana ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m².
Po pozivu APN-a, podnositelji zahtjeva pred Povjerenstvom obavljaju neposredan izbor stana prema redoslijedu uvrštenosti na konačnu Listu prvenstva.
Podnositelji zahtjeva koji kupuju stan uz obročnu otplatu dužni su prije neposrednog izbora stana dokazati svoju platežnu (kreditnu) sposobnost.
Podnositelj zahtjeva koji je uvršten na konačnu Listu prvenstva, a koji se ne odazove pozivu APN-a na neposredan izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana ili mu je poziv nemoguće dostaviti, gubi mogućnost kupnje stana prema ovoj Odluci.
Podnositelj zahtjeva koji se uredno odazvao pozivu APN-a ali nije iskoristio mogućnost kupnje stana koji je u trenutku odabira bio raspoloživ za prodaju, ne gubi mogućnost kupnje stana prema ovoj Odluci, ali tu mogućnost može iskoristiti ukoliko se u roku važenja Liste prvenstva pojave novi stanovi raspoloživi za prodaju odnosno ukoliko se neki od stanova koji su bili raspoloživi za kupnju u trenutku poziva na odabir nisu prodali.
Naknadna promjena izabranog stana nije moguća.

KLASA: 371-01/13-01/09
URBROJ: 2125/01-02-14-034
Gospić, 15. travnja 2014. godine

 

GRADONAČELNIK   GRADA GOSPIĆA
Petar Krmpotić, dipl. politolog,v.r.