Temeljem Zaključka o raspisivanju natječaja o prodaji građevinske parcele br. 11 u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje (KLASA: 940-02/15-01/03; URBROJ: 2125/01-02-15-02), od 02. listopada 2015. godine,  gradonačelnik Grada Gospića raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
o prodaji građevinske parcele u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje

I.

Predmet prodaje je građevinska parcela u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje, označena kao br.11, površine 2.220 m2.

Građevinska parcela namijenjena je za poslovnu djelatnost slijedećih namjena:

– industrijsko-proizvodni sadržaji

– trgovačko-uslužni sadržaji.

II.

Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje i plan parcelacije utvrđeni su Detaljnim planom uređenja Zone poslovnih namjena Smiljansko polje.

Do građevinske parcele izložene prodaji izgrađena je komunalna infrastruktura (voda, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, NN električna mreža, javna rasvjeta, DTK, i priključci parcela na javni put).

III.

Natjecati se mogu pravne i fizičke (obrtnici) osobe.

IV.

Početna prodajna cijene građevinske parcele određuje se u iznosu od 30,00 kn/m2, ukoliko se na istoj ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-proizvodne sadržaje, dok se za izgradnju objekata za trgovačku-uslužne sadržaje određuje početna prodajna cijena od 70,00 kn/m2.

V.

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 25% početne cijene nekretnine(a) na račun Grada Gospića HR4323900011813000004, poziv na broj 7757 – OIB.

VI.

Pisana ponuda sadrži opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti koje pisana ponuda mora sadržavati su:

 • naziv ili tvrtka ponuditelja, s naznakom sjedišta
 • broj građevinske parcele za koju se podnosi ponuda
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne može biti niža od početno utvrđene cijene
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini od 25% od početnog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine iz natječaja

 

Uz ponudu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici također prilaže:

 • dokaz o registraciji fizičke ili pravne osobe
 • financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitaka) za zadnje 3 godine (ovo se ne odnosi na poduzetnike početnike do jedne godine poslovanja)
 • BON 1 i BON 2 (ne stariji od jednog mjeseca)
 • podaci o zapošljavanju (ID obrazac iz Porezne uprave)
 • potvrda Porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima
 • potvrda Grada Gospića da nema nepodmirenih financijskih obveza prema proračunu Grada Gospića

 

Posebni uvjeti koje pisana ponuda mora sadržavati su:

 • Poslovni plan (vrsta proizvodnje ili pružanja usluge, tržište, struktura i visina ulaganja, izvori sredstava (financijska konstrukcija), procjena poslovanja, broj novozaposlenih
 • Plan izgradnje;
 • Bankovna garancija za sredstva koja će biti odobrena od strane banke za potrebe realizacije projekta, a sukladno planu financiranja projekta;
 • Izjava ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika:
  • da je suglasan ukoliko ne započne obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu ponudom za kupnju nekretnine protekom roka od 1 (jedne) godine od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole
  • da Grad Gospić kao prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu i pravo nazadkupnje nekretnine po kupoprodajnoj cijeni, umanjenoj za iznos jamčevine i bez plaćanja kamata

(obrazac izjave može se preuzeti ovdje ili u Gradskoj upravi Grada Gospića, soba 37)

VII.

Ponude se predaju u Gradskoj upravi Grada Gospića, soba 37, ili se šalju poštom, u zapečaćenom omotu s naznakom „Zona poslovnih namjena, Smiljansko polje“ – za natječaj, ne otvarati. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od objave natječaja.

VIII.

Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Ukoliko je pristiglo više valjanih ponuda, koje su istovjetne glede ponuđene kupoprodajne cijene, dati će se prednost onom ponuditelju koji će obavljati proizvodnu djelatnost ili ostvaruje značajni gospodarski program, pod kojim se podrazumijeva veće ulaganje, broj novih radnih mjesta, i uz uvjet da isti prihvati natječajem najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

IX.

S izabranim ponuditeljem sklopiti će se Predugovor o kupnji građevinskih parcela. Kupac se obvezuje, u roku od 15 dana od potpisivanja Predugovora, platiti polovicu kupoprodajne cijene u koji se uračunava i iznos uplaćene jamčevine. U roku od 90 dana Grad Gospić kao prodavatelj će na trošak kupca, izraditi i provesti geodetski elaborat, kojim će se sukladno DPU-u formirati katastarska/građevinska čestica.

Ispunjenjem uvjeta iz prethodnog stavka kupac sklapa glavni kupoprodajni ugovor, te se obvezuje u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene.

Kupac nekretnine obvezat će se ugovorom da će u roku od 180 dana, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu, te započeti sa gradnjom.

X.

Kupac nekretnine dužan je ishoditi uporabnu dozvolu i  započeti obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu ponudom za kupnju nekretnine, najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole.

XI.

Kupac građevinske parcele korisnik je povlastica koje su utvrđene Odlukom o komunalnom doprinosu, Odlukom o komunalnoj naknadi i dr. aktima Grada Gospića.

XII.

Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem ponuditelju zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 8 dana od donošenja odluke Gradskog vijeća o odabiru najpovoljnije ponude, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

XIII.

Gradonačelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

XIV.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu, soba 28 ili na telefon (053) 572714, radnim danom od 9 do 14 sati.

KLASA: 940-02/15-01/03
URBROJ: 2125/01-02-15-03

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl.politolog, v.r.