Temeljem Zaključka o raspisivanju natječaja o prodaji građevinskih parcela br. 8 i 9 u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje (KLASA: 940-02/16-01/1; URBROJ: 2125/01-02-16-02), od 18. listopada 2016. godine, gradonačelnik Grada Gospića raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
o prodaji građevinskih parcela u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje

I

Predmet prodaje su građevinske parcele u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje, označene kao br. 8 i 9, koje prema podacima iz katastarskog operata odgovaraju kat.č.br. 2509/32, upisane u posjedovni list br. 1407, k.o. Smiljan, površine 3.954 m2.

Građevinske parcele namijenjene su za poslovnu djelatnost slijedećih namjena:
– industrijsko-proizvodni sadržaji
– trgovačko-uslužni sadržaji.

II

Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje i plan parcelacije utvrđeni su Detaljnim planom uređenja Zone poslovnih namjena Smiljansko polje.
Do građevinskih parcela izloženih prodaji izgrađena je komunalna infrastruktura (voda, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, NN električna mreža, javna rasvjeta, DTK, i priključci parcela na javni put).

III

Natjecati se mogu pravne i fizičke (obrtnici) osobe.

IV

Početna prodajna cijena građevinskih parcela određuje se u iznosu od 30,00 kn/m2, ukoliko se na istoj ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-proizvodne sadržaje, dok se za izgradnju objekata za trgovačku-uslužne sadržaje određuje početna prodajna cijena od 70,00 kn/m2.

V

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 25% početne cijene nekretnine na račun Grada Gospića HR4323900011813000004, poziv na broj 7757 – OIB.

VI

Pisana ponuda sadrži opće i posebne uvjete.
Opći uvjeti koje pisana ponuda mora sadržavati su:
– naziv ili tvrtka ponuditelja, s naznakom sjedišta
– broj građevinske parcele za koju se podnosi ponuda
– ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne može biti niža od početno utvrđene cijene
– dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini od 25% od početnog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine iz natječaja

Uz ponudu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici također prilaže:
– dokaz o registraciji fizičke ili pravne osobe
– financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitaka) za zadnje 3 godine (ovo se ne odnosi na poduzetnike početnike do jedne godine poslovanja)
– BON 1 i BON 2 (ne stariji od jednog mjeseca)
– podaci o zapošljavanju (ID obrazac iz Porezne uprave)
– potvrda Porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima
– potvrda Grada Gospića da nema nepodmirenih financijskih obveza prema proračunu Grada Gospića

Posebni uvjeti koje pisana ponuda mora sadržavati su:
– Poslovni plan – vrsta proizvodnje ili pružanja usluge, tržište, struktura i visina ulaganja, izvori sredstava (financijska konstrukcija), procjena poslovanja, broj novozaposlenih
– Plan izgradnje;
– Izjava ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika:
• da je suglasan ukoliko ne započne obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu ponudom za kupnju nekretnine protekom roka od 1 (jedne) godine od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole da Grad Gospić kao prodavatelj ima pravo na               jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu i pravo nazadkupnje nekretnine po kupoprodajnoj cijeni, umanjenoj za iznos jamčevine i bez plaćanja kamata
• da je suglasan sa zabranom otuđenja nekretnine u trajanju od 5 godina, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ta da nakon isteka navedenog roka pravo prvokupa ima Grad Gospić
(obrazac izjave može se preuzeti ovdje ili u Gradskoj upravi Grada Gospića, soba 37)

VII

Ponude se predaju u Gradskoj upravi Grada Gospića, soba 37, ili se šalju poštom, u zapečaćenom omotu s naznakom „Zona poslovnih namjena, Smiljansko polje“ – za natječaj, ne otvarati. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od objave natječaja.

VIII

Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.
Ukoliko je pristiglo više valjanih ponuda, koje su istovjetne glede ponuđene kupoprodajne cijene, dati će se prednost onom ponuditelju koji će obavljati proizvodnu djelatnost ili ostvaruje značajni gospodarski program, pod kojim se podrazumijeva veće ulaganje, broj novih radnih mjesta, i uz uvjet da isti prihvati natječajem najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

IX

S izabranim ponuditeljem sklopiti će se kupoprodajni ugovor. Kupac se obvezuje u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora uplatiti ukupni iznos kupoprodajne cijene u koju se uračunava i iznos uplaćene jamčevine.
Kupac nekretnine obvezat će se ugovorom da će u roku od 180 dana, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu, te započeti sa gradnjom.

X

Kupac nekretnine dužan je ishoditi uporabnu dozvolu i započeti obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu ponudom za kupnju nekretnine, najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole.

XI

Kupac građevinske parcele korisnik je povlastica koje su utvrđene Odlukom o komunalnom doprinosu, Odlukom o komunalnoj naknadi i dr. aktima Grada Gospića.

XII

Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem ponuditelju zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 8 dana od donošenja odluke Gradskog vijeća o odabiru najpovoljnije ponude, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

XIII

Gradonačelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

XIV

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu, soba 28 ili na telefon (053) 572714, radnim danom od 9 do 14 sati.

KLASA: 940-02/16-01/1
URBROJ: 2125/01-02-16-03

Gradonačelnik Grada Gospića

Petar Krmpotić, dipl.politolog,v.r.


DPU-89