Temeljem važećih dokumenata te Godišnjeg plana natječaja u 2021. godini za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području općine Udbina iz sredstava proračuna Općine Udbina , a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Udbina, općinski načelnik donio je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području Općine Udbina za 2021.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje ili sufinanciranje javnih potreba u 2021. Prijave se podnose za područje kulture, sporta kao i ostalih područja od interesa za opće dobro. Projekti/Programi koji budu prihvaćeni sufinancirat će se sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Udbina.
Prijedlozi pripremljeni u skladu s ovim Natječajem mogu se slati u roku od 30 dana od dana objave Poziva, do zaključno 03. ožujka 2021. godine na adresu:

OPĆINA UDBINA,
Stjepana Radića br.6
53234 UDBINA,
s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE 2021.“
ili u zatvorenoj kuverti predajom u pisarnici Općine Udbina zaključno s 03. ožujka 2021. Obvezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Udbina: www.udbina.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon: 053/778-284, 053/778-070 ili na e-mail: opcina.udbina@gs.t-com.hr.

L.O.