Javni natječaj Općine Udbina

Na temelju Godišnjeg plana natječaja  za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području općine Udbina iz sredstava proračuna Općine Udbina,  načelnik Ivan Pešut donio je odluku  o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području ove općine za 2017.

Prijave se odnose na programe udruga i ostalih korisnika u kulturi u kulturnim djelatnostima poput glazbeno-scenskih, kazališno-scenskih i plesnih djelatnosti, zatim izložbenim i ostalim programima u likovnoj djelatnosti, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i sakralnih objekata, njegovanju tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Udbina, manifestacija i ostale aktivnosti svih korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u općini Udbina.

Nastavak ispod oglasa

U domenu sporta razmatrat će se programi udruga i ostalih korisnika u sportu, a koji  se tiču poticanja i promicanja sporta,

provođenja sportskih aktivnosti djece i mladeži, djelovanja sportskih udruga i sportske zajednice, sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana i sl. Ostala područja od interesa za opće dobro gdje  spadaju udruge koje se bave aktivnostima koje su od značaja za razvoj i unapređenje Općine Udbina. Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga, programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima, rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja. Za ovu namjenu Općina Udbina je u 2017. godini planirala iznos od 41 tisuću kuna.

Detalji natječaja  nalaze se na web-u Općine Udbina, a krajnji rok za dostavu cjelovite prijave i dokumentacije je 3. travnja ove godine.

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon: 053/778-284, 053/778-070 ili na e-mail: opcina.udbina@gs.t-com.hr.

L.O.