Javni natječaj – „Povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama/stanovima ugradnjom kotlova na pelete“ na području Grada Gospića

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10 i 1/12) i Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Klasa: 024-04/13-03/08, Urbroj: 563-01/06-13-02, od 29.05.2013. godine, dana 18. kolovoza 2013. godine Grad Gospić raspisuje

 

Nastavak ispod oglasa

JAVNI NATJEČAJ

za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje
Grada Gospića u sufinanciranju
„Povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama/stanovima ugradnjom kotlova na pelete“
na području Grada Gospića

 

1. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Gospića u sufinanciranju zamjena dotrajalih kotlova na lož ulje sa visokoučinskim kotlovima na pelete, kod fizičkih osoba na području Grada Gospića (dalje u tekstu: Grada). Sufinancirati će se oprema i ugradnja kotlova na pelete za grijanje u 30 kućanstava, odnosno do utrošenih predviđenih sredstava. Predmet ovog Natječaja nisu zajednički kotlovi višestambenih zgrada ili javnih zgrada.

Troškovi opreme i ugradnje navedenih sustava u kućanstvima sufinancirati će se s nepovratnim sredstvima u visini do 50% (od čega 40% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 10% Grad), odnosno do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kn (od čega 8.000,00 kn Fond, 2.000,00 kn Grad), uključujući PDV, po kućanstvu.

Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove nabave i ugradnje nastale nakon obilaska objekta i odobrenja od strane Povjerenstva za provedbu javnog natječaja(dalje u tekstu: Povjerenstvo). Ovim Natječajem nije propisana kvaliteta i proizvođač opreme, kao ni snaga kotla.

 

2. UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI:

Uvjeti kojima fizička osoba/podnositelj zahtjeva mora udovoljavati kako bi ostvarila nepovratna novčana sredstva, odnosno stekla status korisnika sredstava, su slijedeći:

 • moraju biti punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Grada;
 • objekt u kojem se planira zamjena kotlova mora se nalaziti na području Grada;
 • posjedovanje dokaza o vlasništvu nad objektom u kojem se planira zamjena kotlova;
 • posjedovanje odgovarajućeg akta kojim dokazuje da je objekt u kojem se planira zamjena kotlova legalan;
 • prihvaćanje općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sustava za koje se odobravaju sredstva Grada Gospića sukladno ovom Natječaju;
 • obvezuje se na ulaganje vlastitih sredstava u sustav za koji traži sufinanciranje;
 • sustav mora ostati u vlasništvu korisnika sredstava minimalno 5 godina, u protivnom, korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava.

 

3. UVJETI PRIJAVE NA NATJEČAJ – POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Podnositelji prijava na Natječaj moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • potpisane i cjelovito popunjene obrasce:
   • Prijavni obrazac,
   • Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta,
   • Izvješće o učincima,
 • presliku osobne iskaznice;
 • uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana;
 • presliku vlasničkog lista za objekt, ne stariju od 30 dana;
 • preslika dokaza legalnosti objekta (uporabna dozvola, uvjerenje za uporabu, završno izvješće nadzornog inženjera, uvjerenje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, rješenje o obnovi ili rješenje o ozakonjenju nezakonito izgrađenog objekta), odnosno drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo nad provjerom istinitosti dostavljene dokumentacije.Prilikom obrade pristiglih prijava od podnositelja prijave može se po potrebi, osim dokumentacije iz ove točke, zatražiti dopuna dokumentacije koju je na zahtjev dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana primitka pisane obavijesti.

 

4. NAČIN DOSTAVE, VRIJEME I MJESTO PRIJAVE:

Prvi rok za dostavu prijave za Natječaj je 28.08.2013. god., a najkasnije do utrošaka sredstava predviđenih za dodjelu za sufinanciranje troškova nabave i ugradnje kotlova na pelete. Prijava na Natječaj dostavlja se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, na adresu:

GRAD GOSPIĆ, BUDAČKA 55, 53 000 GOSPIĆ,

uz naznaku:

NE OTVARAJ, PRIJAVA ZA NATJEČAJ: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA/STANOVIMA UGRADNJOM KOTLOVA NA PELETE.

 

Prijava na Natječaj dostavlja se putem pošte ili osobnom dostavom u Urudžbeni zapisnik na navedenu adresu, I. kat, soba br. 37. Prijave će se zaprimati do utroška sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2013. g., bez obzira na načina dostave.U roku za dostavu prijave podnositelj prijave može pisanim putem odustati od natječaja te istovremeno zatražiti povrat svoje prijave. Prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.

 

5. KRITERIJI ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA I OBRADA PRIJAVA:

Sve podnesene prijave na Natječaj u roku za dostavu, predmet su provjere. Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir korisnika, odnosno kućanstava provest će Povjerenstvo.

Prijave se otvaraju i obrađuju redoslijedom zaprimanja. U slučaju velikog broja zaprimljenih prijava prednost ima prijava koja je ranije zaprimljena. Povjerenstvo može zatražiti nadopunu prijave, provjeru istinitosti dostavljenih podataka. Povjerenstvo sastavlja Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju pristiglih prijava, te vodi listu zainteresiranih korisnika.

Nakon pregleda prijava Povjerenstvo obilazi prijavljena kućanstava radi utvrđivanja stanja postojećeg kotla na lož ulje, te sastavlja Zapisnik o obilasku lokacije.

One prijave koje udovoljavaju svim uvjetima Natječaja stavljaju se na listu korisnika. Broj mogućih korisnika je od 1 do 30, odnosno do utrošaka predviđenih sredstava. One prijave/korisnici koji budu svrstani iza broja 30 neće biti sufinancirani osim u slučaju da netko od odabranih korisnika odustane, ne preda zahtjev za povrat sredstava ili slično.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će gradonačelnik Grada Gospića o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni. Eventualna naknadna donošenja odluke o odabiru ovisit će o dinamici pristizanja prijava. Rezultati Natječaja biti će također objavljeni i na službenim internet stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr). U primjerenom roku od zaprimanja odluke o odabiru korisnici sredstava potpisuju Ugovor o sufinanciranju troškova nabave i ugradnje kotlova na pelete s Gradom Gospićem. Ako u navedenom roku odabrani podnositelj prijave propusti sklapanje Ugovora, smatrat će se da je odustao od natječaja, a s liste prednosti bit će odabran sljedeći podnositelj prijave.

 

6. ISPLATA SREDSTAVA:

Odabrani korisnik sredstava dužan je najkasnije u roku od 90 dana od dana primljene odluke o odabiru korisnika sredstava realizirati ugradnju sustava za kojeg se prijavio na ovaj Natječaj, te Gradu Gospiću na adresu navedenu u točki 4. ovog Natječaja predati:

 • Zahtjev za povratom dijela uloženih sredstava;
 • ­Račun izvoditelja radova sa specifikacijom radova, popunjeni i ovjereni jamstveni list za radove;
 • ­Račun opreme, popunjeni i ovjereni jamstveni list za opremu.

U suprotnom, smatrat će se da je odustao od ugradnje sustava, a sukladno listi prednosti za dodjelu sredstava odabrati će se prvi idući podnositelj prijave koji zadovoljava uvjete Natječaja.

Nakon dostave potrebne dokumentacije Povjerenstvo će, u roku od 5 dana od primitka iste, obilaziti objekte korisnika i sastaviti Zapisnik o pregledu ugrađenog sustava, te odobriti ili ne odobriti povrat dijela uloženih sredstava. Povjerenstvo može zatražiti dodatnu provjeru dokumentacije. Na osnovu rezultata Zapisnika o pregledu sustava korisniku će Grad i Fond isplatiti utvrđeni iznos na tekući račun. Ukoliko je sveukupni iznos opreme i ugradnje sustava manji od 20.000,00 kn s PDV-om, korisniku će se isplaćivati 50% od iznosa, a ukoliko iznosi 20.000,00 kn s PDV-om ili više korisniku će se isplatiti 10.000,00 kn.

 

7. OBVEZE KORISNIKA:

Korisnik sredstava obvezan je u narednih 5 godina do 31.01. tekuće godine dostaviti Izvješće o učincima o uštedi energije u kućanstvu koju je ostvarilo s ugradnjom sufinanciranog sustava u odnosu na razdoblje prije ugradnje istog. U Izvješću je potrebno navesti potrošnju energije u 2012. godini (godina prije ugradnje sustava) i potrošnju energije u godini za koju podnosi izvješće te istaknuti uštedu.

U slučaju nedostavljanja izvješća ili dostavljanja neistinite dokumentacije, dobivena sredstva korisnik mora vratiti u proračun Grada Gospića sa zakonskim zateznim kamatama.

 

8. OSTALE INFORMACIJE:

Ovaj Natječaj u cijelosti je objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Gospića www.gospic.hr .

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Gradu Gospiću da osnovne podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.

Prijavni obrazac te ostali obrasci za Natječaj za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nalaze se na internet stranici Grada Gospića www.gospic.hr te se mogu dobiti u prostorijama Grada Gospića na Trgu Stjepana Radića 14 u Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštita okoliša.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštita okoliša na Trgu Stjepana Radića 14, ili na broj telefona 053/658-800, ili putem elektronske pošte na e-mail: pavao.pavelic@gospic.hr,  ivana.pula@gmail.com,tomislav2689@gmail.com.