Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) ),  članka 42. Statuta Općine Karlobag («Županijski glasnik « Ličko-senjske županije broj: 14/09, 8/13 i 17/13) i Odluke općinskog načelnika raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ O DAVANJU

U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KARLOBAG

Raspisuje se i provodi natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Karlobag na području katastarske  općine Cesarica na području Općine Karlobag.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet natječaja namijenjeno je za zakup, za ratarsku i stočarsku proizvodnju, na vrijeme – 10 (deset) godina, računajući od datuma zaključenja Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i odnosi se na sljedeću katastarskeu česticu:

 

Redni broj Naziv katastarske čestice Broj katastarske čestice Narav Površina/ m2
1. KOSA 4551/1 PAŠNJAK Dio k.č u površini od 500 000
UKUPNO   500 000

 

2. Početna zakupnina poljoprivrednog zemljišta, a koja je utvrđena na temelju Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (NN 89/18) iznosi:

–        za pašnjak 196 kn/h godišnje.

3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

  • fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
  • pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,
  • strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Ponuditelji su obavezni uplatiti 20% ukupne početne cijene navedene čestice radi ozbiljnosti ponude i to na žiro račun Općine Karlobag  HR2223400091817800009, model HR67 s pozivom na broj OIB uplatitelja.

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

5. Rok za dostavu ponude je do zaključno osmog dana od dana objave natječaja u 11 sati.

6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KARLOBAG“.

7. Otvaranje zaprimljenih ponuda nije javno, a izvršiti će se u sjedištu općinske uprave Općine Karlobag.

8. Pisana ponuda mora sadržavati:

  • popunjeni i potpisani obrazac ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta,
  • izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja,
  • preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske, odnosno odgovarajući dokaz o stranom državljanstvu,
  • izjava o prihvaćanju plaćanja godišnjeg iznosa zakupnine jednokratno najkasnije do dana uvođenja u posjed,
  • ponuđenu zakupninu poljoprivrednog zemljišta u kn/ha zemljišta iz ovog javnog natječaja, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne zakupnine predviđene ovim javnim natječajem,
  • dokaz o uplati jamčevine;

9. Odluku o odabiru ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Karlobag, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisanim putem obaviješteni.

10. Za odabir ponuditelja iz ovog natječaja, utvrđuje se kriterij, a to je:

– najviša ponuđena zakupnina uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju istu ponuđenu zakupninu, prednost kod zakupa poljoprivrednog zemljišta imat će onaj ponuditelj čija ponuda je zaprimljena ranije.

11. Nepravodobne, nepotpune i nejasne, ponude koje nisu sukladne ovom natječaju, kao i ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne zakupnine, neće se razmatrati.

12. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta s Općinom Karlobag u roku od 8 dana računajući od dana dostave Odluke o odabiru, kojim ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

13. Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zakupnika se uvodi u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

14. Općinsko vijeće zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

OPĆINA KARLOBAG