Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 86/08, 61/11) i članka 8. st.2. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12 i 4/13) , Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Nastavak ispod oglasa

za imenovanje pročelnika/ice na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca:

* pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera – 1 izvršitelj/ica.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Stručni uvjeti:
– magistar pravne ili ekonomske struke,
– najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– organizacijske sposobnosti,
– komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku godine dana od prijama u službu.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10, 125/14) ispunjavaju i osobe koje su prema ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” br. 86/06, 61/11).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će samo kandidat koji bude izabran nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
a) životopis,
b) presliku osobne iskaznice,
c) presliku dokaza o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba),
d) presliku dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje o rasporedu na radno mjesto, potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da se radi ili se radilo na odgovarajućim poslovima, s opisom posla i u kojem vremenskom razdoblju i sl., za cijeli period koji je naveden kao uvjet u natječaju),
e) elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa (dokaz o radnom iskustvu) – izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO),
– ukoliko neki kandidat ispunjava uvjet da ima najmanje 5 godina radnog iskustva do 30. lipnja 2013. godine može kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti presliku radne knjižice u svrhu dokazivanja staža stečenog do 30. lipnja 2013. godine,
f) dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika),
g) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana do dana objave natječaja),
h) vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članak 15. i 16. iz Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/06, 61/11).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ”Narodnim novinama”.

Prijave se podnose na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijam u službu – imenovanje pročelnika/ice – NE OTVARATI.“

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

Općinski načelnik
Boris Luketić v.r.