Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine u katastarskoj općini Ličko Petrovo Selo

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka Ustavnog suda, 22/00 – Odluka Ustavnog suda, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,  141/06, 146/08, 38/09,153/09 i 143/12) i Odluke o pristupanju  prodaji nekretnina  u vlasništvu Općine Plitvička Jezera  („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/14),  Općina Plitvička Jezera objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina
u vlasništvu 
Općine Plitvička Jezera

 

Predmet prodaje su nekretnine  u vlasništvu Općine Plitvička Jezera i to:

Katastarska općina Broj katastarske čestice Površina u m2 Ukupna početna prodajna cijena
Ličko Petrovo Selo 170
174
175
1 949
964
1 960
475.317,66 kuna

Nekretnine se prodaju kao jedna cjelina u viđenom stanju, viđeno-kupljeno, a Općina ne preuzima nikakve dodatne  obveze.

Kupac je dužan u roku 30 dana od dana prijema odluke o odabiru  najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor.

Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem  pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici  uz naznaku: »Ne otvaraj – natječaj za prodaju nekretnina«, na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica u roku 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

    Ponuda obvezno  mora sadržavati:

  • ime i prezime i adresu stanovanja, za pravne osobe naziv i sjedište
  • OIB ponuditelja
  • presliku osobne iskaznice, za pravne osobe presliku rješenja o registraciji
  • iznos cijene koja se nudi
  • dokaz o uplati jamčevine u visini 10% početne cijene
  • broj računa na koji se vraća uplaćena jamčevina.

Ponude koje nisu u skladu sa ovim natječajem neće se razmatrati i smatrati će se nevažećim.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.

Jamčevina se uplaćuje na račun Proračuna Općine Plitvička Jezera IBAN HR4923400091845500007, pred broj 68  poziv na broj 7757  i OIB s naznakom (jamčevina).

Uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupnu cijenu ponude, a neizabranim kandidatima vratiti na naznačeni broj računa na koji se vraća uplaćena jamčevina.

Ako izabrani ponuditelj odustane od svoje ponude ili se ne  pridržava uvjeta iz ovog natječaja i kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Općina zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda  i/ili  ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu bez posebnog  obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja, uz obvezu povrata uplaćene jamčevine ukoliko je ponuditelj u ponudi dostavio broj računa na koji se vraća uplaćena jamčevina.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisano putem pošte.

KLASA: 940-02/15-01/02
URBROJ: 2125/11-01/01-15-01
Korenica, 08.01.2015.god.

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA