JAVNI NATJEČAJ za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje

Temeljem Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje (KLASA: 940-02/15-01/06; URBROJ: 2125/01-02-15-02), od 8. prosinca 2015. godine,  gradonačelnik Grada Gospića raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu
u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje

I.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje (u daljnjem tekstu: Zona), koje su prema Detaljnom planu uređenja Zone označene kao:

Oznaka
parcele
Okvirna
površina u m2
I1-5 10.933
I1-6 9.429
I1-7 8.430
I1-8 9.486
I1-9 11.280
I1-10 6.461

II.

Početna prodajna cijena građevinske parcele određuje se u iznosu od 30,00 kn/m2, ukoliko se na istoj ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-proizvodne sadržaje, dok se za izgradnju objekata za trgovačko-uslužne sadržaje određuje početna prodajna cijena od 70,00 kn/m2.

Početna naknada za osnivanje prava građenja na rok od 50 godina iznosi 4,55 kn/m2 godišnje ukoliko se na istoj ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-proizvodne sadržaje, dok se za izgradnju objekata za trgovačko-uslužne sadržaje određuje početna naknada u iznosu od 10,86 kn/m2 godišnje, za ukupnu površinu čestice na kojoj se ostvaruje pravo građenja.

III.

Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje i plan parcelacije utvrđeni su Detaljnim planom uređenja Zone poslovnih namjena Smiljansko polje.
Do građevinskih parcela izgrađena je komunalna infrastruktura (voda, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, električna mreža, javna rasvjeta, DTK, i priključci parcela na javni put).

IV.

Natjecati se mogu pravne i fizičke (obrtnici) osobe.

V.

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 25% početne kupoprodajne cijene, odnosno 25% godišnje naknade za pravo građenja na račun Grada Gospića HR4323900011813000004, poziv na broj 7757 – OIB.

VI.

Pisana ponuda sadrži opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti koje pisana ponuda mora sadržavati su:

–              naziv ili tvrtka ponuditelja, s naznakom sjedišta

–              broj građevinske parcele za koju se podnosi ponuda

–              ponuđenu kupoprodajnu cijenu, odnosno početnu godišnju naknadu, koja ne može biti niža od početno utvrđene

–              dokaz o uplaćenoj jamčevini

 

Uz ponudu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici također prilaže:

–              dokaz o registraciji fizičke ili pravne osobe

–              financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitaka) za zadnje 3 godine (ovo se ne odnosi na poduzetnike početnike do jedne godine poslovanja)

–              BON 1 i BON 2 (ne stariji od jednog mjeseca)

–              podaci o zapošljavanju (ID obrazac iz Porezne uprave)

–              potvrda Porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima

–              potvrda Grada Gospića da nema nepodmirenih financijskih obveza prema proračunu Grada Gospića

 

Posebni uvjeti koje pisana ponuda mora sadržavati su:

–              Poslovni plan (vrsta proizvodnje ili pružanja usluge, tržište, struktura i visina ulaganja, izvori sredstava (financijska konstrukcija), procjena poslovanja, broj novozaposlenih

–              Plan izgradnje;

–              Izjava ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika:

  • u slučaju kupnje:
    • da je suglasan ukoliko ne započne obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu ponudom za kupnju nekretnine protekom roka od 1 (jedne) godine od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole da Grad Gospić kao prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu i pravo nazadkupnje nekretnine po kupoprodajnoj cijeni, umanjenoj za iznos jamčevine i bez plaćanja kamata
    • da je suglasan sa zabranom otuđenja nekretnine u trajanju od 5 godina, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ta da nakon isteka navedenog roka pravo prvokupa ima Grad Gospić
  • u slučaju osnivanja prava građenja:
    • da je suglasan da ukoliko protekom roka od 1 (jedne) godine od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole ne započne obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu ponudom, Grad Gospić kao osnivač prava građenja ima pravo na jednostrani raskid ugovora o pravu građenja bez odgovornosti za eventualnu štetu nositelja prava građenja te da raskidom ugovora, Gradu prelazi pravo vlasništva na nekretnini, slobodnoj od bilo kakvih tereta, osoba i stvari, bez obveze nadoknade troškova i povrata dotad uplaćene naknade za pravo građenja, nositelju prava građenja.

(obrazci izjava mogu se preuzeti u Gradskoj upravi Grada Gospića, soba 37)

VII.

Ponude se predaju u Gradskoj upravi Grada Gospića, soba 37, ili se šalju poštom, u zapečaćenom omotu s naznakom „Zona poslovnih namjena, Smiljansko polje“ – za natječaj, ne otvarati. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od objave natječaja.

VIII.

Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni uvjeti iz natječaja.

Ukoliko je pristiglo više valjanih ponuda, dati će se prednost onom ponuditelju koji će obavljati proizvodnu djelatnost ili ostvaruje značajni gospodarski program, pod kojim se podrazumijeva veće ulaganje, broj novih radnih mjesta, i uz uvjet da isti prihvati natječajem najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu, odnosno naknadu za pravo građenja.

IX.

S izabranim ponuditeljem sklopiti će se Predugovor o kupnji, odnosno pravu građenja. U roku od 90 dana Grad Gospić kao prodavatelj će na trošak kupca, odnosno nositelja prava građenja izraditi i provesti geodetski elaborat, kojim će se sukladno DPU-u formirati katastarska čestica te evidentirati u katastarskom operatu.

U slučaju kupoprodaje kupac se obvezuje, u roku od 15 dana od potpisivanja Predugovora, platiti polovicu kupoprodajne cijene u koji se uračunava i iznos uplaćene jamčevine.

Ispunjenjem uvjeta iz prethodnih stavaka sklapa se glavni ugovor.

U slučaju kupoprodaje kupac se obvezuje u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene, dok u slučaju prava građenja nositelj prava građenja se obvezuje u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora o osnivanju prava građenja uplatiti prvi obrok naknade u koji se uračunava i iznos uplaćene jamčevine, dok svaki sljedeći obrok dospijeva na naplatu na dan koji po broju i mjesecu odgovara danu dospijeća prvog obroka.

X.

Kupac, odnosno nositelj prava građenja obvezat će se ugovorom da će u roku od 180 dana, računajući od dana sklapanja ugovora, ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu, te započeti sa gradnjom.

XI.

Kupac, odnosno nositelj prava građenja dužan je ishoditi uporabnu dozvolu i započeti obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu ponudom za kupnju nekretnine, najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole.

XII.

Kupac, odnosno nositelj prava građenja korisnik je povlastica koje su utvrđene Odlukom o komunalnom doprinosu, Odlukom o komunalnoj naknadi i dr. aktima Grada Gospića.

XIII.

Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem ponuditelju zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu, odnosno naknadu za pravo građenja. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 8 dana od donošenja odluke Gradskog vijeća o odabiru najpovoljnije ponude, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

XIV.

Gradonačelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

XV.

Sve dodatne informacije o ovom natječaju, kao i o uvjetima sklapanja ugovora mogu se pogledati u Pravilniku o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar Zone poslovnih namjena Smiljansko polje (http://www.zona.gospic.hr/index.php/hr/dokumenti), ili dobiti u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu, soba 28 ili na telefon (053) 572714, radnim danom od 9 do 14 sati.

KLASA: 940-02/15-01/06
URBROJ: 2125/01-02-15-03
Gospić, 12. prosinca 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl.politolog, v.r.