Ponovljeni JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića

Na temelju Zaključka o prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića, Klasa: 406-09/15-01/01, Urbroj:2125/01-02-15-05, od 16.04.2015.god., pročelnik-tajnik Tajništva, objavljuje ponovljeni

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenih  službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića

I PREDMET PRODAJE- 2 rabljena službena vozila

  1. Vrsta vozila : osobni automobili

Marka vozila : Peugeot
Tip vozila:       207
Model vozila: Comfort 1,4E
Boja vozila: plava s efektom
Broj šasije: VF3WCKFUC33484209
Oblik karoserije: zatvoreni , 5 sjedala
Godina proizvodnje: 2006.
Vrsta motora:OTTO-reg-kat-euro IV
Snaga motora : 65 kw
Cijena: 27.229,00 kuna
Početna prodajna  cijena: 21.783,20 kuna   (cijena umanjena za 20%)
Registriran do: 02.09.2015.god.
Prijeđeni km: 130750

  1. Vrsta vozila : osobni automobili

Marka vozila : Škoda
Tip vozila: Octavia
Model vozila: 1,9 TDI
Boja vozila: plava s efektom
Broj šasije: TMBBP41U732759671
Oblik karoserije: zatvoreni , 5 sjedala
Godina proizvodnje: 2003.
Vrsta motora:  Diesel-Euro III
Snaga motora : 81 kw
Cijena: 34.020,90 kuna
Početna prodajna cijena: 23.814,63 kuna (cijena umanjena za 30%)
Registriran do: nije registriran i nije u voznom stanju
Prijeđeni km: 381650

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Zbog potrebe pristupanja ponovljenoj prodaji otpisanih službenih vozila Grada Gospića pod točkom 1. i 2. ovog javnog natječaja, za vozilo iz točke 1. umanjuje se  prodajna cijena za 20%, a za vozilo iz točke 2. za 30% vrijednosti početne prodajne cijene.

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili  pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kuna, u korist proračuna Grada Gospića na žiro računa  br. HR4323900011813000004, Model 68, Poziv na broj 7757-OIB uplatitelja.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena  u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 09-14,00 sati, na adresi: Grad Gospić,  Budačka 55, Gospić, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 053/572-025.

III SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

–          ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt.

–          presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka  iz sudskog, odnosno obrtnog  registra

–          dokaz o plaćenoj jamčevini

–          broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane

–          ponuđena kupoprodajna cijena

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

Prodaja predmetnih  službenih vozila ne oporezuje se PDV-om.

 

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 8 dana od objave natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti  zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 14,30 sati.

Ponuditelji su uz ponudu dužni dostaviti dokaz o plaćenoj jamčevini.

 

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti  obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Gospićem u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine.Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Klasa:406-09/15-01/01
Urbroj:2125/01-05-15-06
Gospić, 06. svibnja 2015. godine

PROČELNIK-TAJNIK
Slaven Stilinović, dipl.ing.,v.r.