JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Gospića

Na temelju Zaključka o prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića, Klasa: 406-09/15-01/09, Urbroj:2125/01-02-15-05, od 14.12.2015.god., gradonačelnik Grada Gospića raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Gospića

I PREDMET PRODAJE – rabljeno službeno vozilo

 • Vrsta vozila : osobni automobili
 • Marka vozila : Peugeot
 • Tip vozila:  607
 • Model vozila: 2,9 E
 • Boja vozila: crna s efektom
 • Broj šasije: VF39DXFXF92097567
 • Oblik karoserije: zatvoreni
 • Godina proizvodnje: 2003.
 • Vrsta motora:OTTO-reg-kat-euro III
 • Snaga motora : 152 kw
 • Početna prodajna  cijena: 46.701,36 kuna
 • Registriran do: 12.01.2016.god.
 • Prijeđeni km: 387000

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili  pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kuna, u korist proračuna Grada Gospića na žiro računa  br. HR4323900011813000004, Model 68, Poziv na broj 7757-OIB uplatitelja.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena  u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 09-14,00 sati, na adresi: Grad Gospić,  Budačka 55, Gospić, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 053/572-025

III SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

–          ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt.
–          presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka  iz sudskog, odnosno obrtnog  registra
–          dokaz o plaćenoj jamčevini
–          broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane
–          ponuđena kupoprodajna cijena

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

Prodaja predmetnih  službenih vozila ne oporezuje se PDV-om.

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 8 dana od objave natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti  zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 14,30 sati.

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti  obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Gospićem u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine.Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Gospić, 30.12.2015. god.
Klasa:406-09/15-01/09
Urbroj:2125/01-05-15-05