-
-

Komunalac d.o.o. Otočac, Bartola Kašića 5a objavljuje

JAVNI POZIV

vlasnicima zemljišta radi rekonstrukcije vodovoda

na dionici Rotor- Poslovna zona Otočac 

Komunalac d.o.o. Otočac vrši zamjenu cijevi na vodovodu od Rotora do Poslovne zone na Špilniku u dužini od 900 m.

Pozivamo sve vlasnike zemljišta označene kao: kč.br.1279/5, 1279/4, 1279/3, 1279/1, 4234, 4216, 4217, 4215, 4214, 4199, 4198, 4177, 4178, 4179, 4175, 4174, 4176/1, 4176/2 i 4173 k.o. Otočac koje su unutar zahvata rekonstrukcije vodovoda na dionici Rotor-Poslovna zona Otočac da se jave 20. 08. 2014.g. u 11,00 sati u prostorijama Komunalca d.o.o. Otočac, Bartola Kašića 5a, radi davanja suglasnosti na izvođenje radova rekonstrukcije vodovoda.

Uprava društva

Otočac, 13. 08. 2014.