Legalizacija bespravne gradnje na području Senja

Gradsko vijeće Grada Senja je na 20. izvanrednoj sjednici, koja je održana 18. listopada 2011. usvojilo akte na temelju kojih se sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama omogućuje legalizacija nezakonito izgrađenih objekata na području Senja.

Tako je većinom glasova donesena Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj parceli i prema kojoj će se, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje koje predviđa Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, na senjskom području moći ozakoniti još tri etaže uz uvjet da se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja, odnosno još dvije etaže ako se zgrada nalazi izvan građevinskog područja.

Nastavak ispod oglasa

Također je donesena i Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. Cijene je zakonodavac odredio po zonama i za svaku zonu raspon cijene, a Grad Senj je odlučio da će za svaku zonu utvrditi najnižu cijenu iz tog raspona.

Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je apelirao na sve građane koji imaju nezakonito izgrađene objekte da zahtjev za legalizaciju podnesu što prije budući da se radi o postupku koji nije jednostavan, a rok za podnošenje zahtjeva je kraj iduće godine.

Vijeće je na svojoj 20. sjednici usvojilo i Odluku o komunalnom doprinosu koja je usklađena sa svim aktualnim zakonskim propisima. Prema toj Odluci zadržava se ranije utvrđenih pet zona obračuna komunalnog doprinosa i uvode cijene koje ovise o konkretnoj djelatnosti investitora. U svom izlaganju gradonačelnik je rekao kako su tom Odlukom zaštićeni građani koji grade do tri stambene jedinice i kao i one djelatnosti koje treba razvijati – poljoprivredna proizvodnja, prerađivačke i proizvodne djelatnosti i za njih cijene ostaju iste. Ukoliko se pak ocijeni, dodao je Nekić, da je neka djelatnost i investicija iznimno važna za grad ostaje mogućnost da se investitor oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa.

A.P.