Ličko-senjska županija, odnosno njen Upravni odjel za gospodarstvo, uputio je javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima za sufinanciranje i kandidiranje EU projekata u ovoj godini, zahtjev za nepovratne financijske potpore mogu podnijeti poduzetnici koji posluju i imaju sjedište na području županije.

Pravo prvenstva imaju poduzenici kojima je prerađivačka djelatnost osnovna.

Županija će dodijeliti potpore za financiranje troškova koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje fondovima EU, dakle troškove za naknade konzultantima, troškove izrade poslovnih planova i studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš te troškove izrade tehničko-projektne dokumentacije.

Najviši iznos potpore po korisniku je deset tisuća kuna, a da bi ga korisnik dobio mora ispuniti nekoliko uvjeta: projekt za koji se potpora traži realizirat će se na području Ličko-senjske županije, podnositelj ne koristiti druge izvore financiranja za istu namjenu, račun za izvršene usluge izdan je u 2017. i 2018.

Korisnici potpora su trgovačka društva, obrti te porifitne ustanove sa sjedištem u Županiji u stopostotnom privatnom vlasništvu, te imaju najmanje jednog zasposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika.

Potpore se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca ove godine, navodi se u Javnom pozivu Ličko-senjske županije. (H)