Mihael, Gabriel i Rafael – arkanđeli

Prema kalendaru katoličke Crkve, blagdan sv. Mihovila slavi se 29. rujna. Hrvatska policija slavi taj dan kao Dan policije, a svetog Mihaela kao borca protiv zla, simbola i uzora svakog hrvatskog policajca i sveca zaštitnika. Na taj dan slavimo i preostala dva arhanđela: sv. Gabrijela i sv. Rafaela. Iz tajne Božje svetosti proizlazi štovanje triju arkanđela kao i svetih anđela čuvara, koje slavimo 2. listopada. Anđeli kao duhovna bića, unatoč njihovoj službi u povijesti spasenja, već po svojoj biti izmiču svakom povijesnom razmatranju. Zato i ne možemo opisivati njihov život kao što činimo sa životom svetaca. Unatoč tome, na temelju Božje objave zapisanoj u Svetom pismu možemo ipak o njima nešto reći, isto tako možemo opisivati njihovo štovanje.
Ime Mihael, u hebrejskom ‘Mi ka el’, što znači: “Tko je kao Bog?” spominje se u Svetom pismu pet puta. Najznačajniji tekst o sv. Mihovilu je onaj iz Otkrivenja: “Uto se zametnu rat u nebu koji je Mihael sa svojim anđelima morao voditi protiv Zmaja. Zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogoše izdržati. I mjesta za njih više nije bilo u nebu. Bijaše izbačen veliki Zmaj, stara Zmija, koja se zove đavao – sotona, zavodnik cijeloga svijeta – bijaše zbačen na zemlju i bijahu zbačeni s njime njegovi anđeli” (Otk 12, 7-9). Sveti Mihael zaštitnik je policajaca i vojnika, a napose padobranaca i borbenih pilota.
Ikonografija prikazuje svetog Mihaela kao ratnika u oklopu i s mačem u ruci. Crkva pak od najstarijih vremena gaji prema svetom Mihaelu naročito štovanje i duboku pobožnost. Ona ga u borbi što se vodi protiv sila zla, a i vodit će se do konca vremena, promatra kao svoga moćnog zaštitnika, koji joj je svojom zaštitom trajno prisutan. U Italiji je zaštitnik javne sigurnosti, a Pio XII. proglasio ga je zaštitnikom radiologa. Njemačka ga također od davnine slavi kao svoga zaštitnika. I kod nas je u Hrvatskoj veoma razvijen kult sv. Mihaela. On je borac, molitelj i pratilac. Kao borac neka nam pomaže u borbi koju svatko od nas mora stalno protiv zla u sebi i oko sebe voditi! Kao molitelj zagovara nas i naše molitve poput miomirisnog kada prinosi Gospodinu, a kao pratilac neka nas prati na našim životnim putovima!
Sveto pismo na nekoliko mjesta spominje i svetog Gabriela. I štovanje je svetog Gabriela staro, a naročito je vezano uz blagdan Blagovijesti. Njemu je, kao i sv. Mihaelu, pučka pobožnost pridavala ulogu čuvara crkvenih vrata. Ta dva arkanđela priječe demonu ulaz u crkvu. Kao svoga zaštitnika štovali su sv. Gabriela glasonoše, teklići i pismonoše. Papa Pio XII. od 1. travnja 1951. proglasio ga je nebeskim zaštitnikom telekomunikacija: telegrafa, telefona, radija i televizije.
Ime Rafael znači “Bog liječi”, a ime je trećega arkanđela. Njega, kao i dvojicu drugih arkanđela, opširno spominju apokrifne knjige, a od kanonskih knjiga Rafael je veoma prisutan u Tobijinoj knjizi. Naročito se Rafaelu preporučuju putnici, a pomalo i pečalbari te iseljenici. Kao duhovnome liječniku počeše mu se utjecati i bolesnici u duševnim i tjelesnim bolestima. Kao svoga posebnog zaštitnika časte ga apotekari.
Riječ anđeo potječe od grčke riječi angelos, što znači glasnik. Ideja o duhovnim bićima koja posreduju između Boga i nebeskog kraljevstva, na jednoj, i zemaljskog kraljevstva na drugoj strani zajednička je mnogim vjerama. Anđele nalazimo i u hinduističkoj tradiciji, japanskoj mitologiji i mnogim drugim vjerovanjima. U kršćanstvu su prisutni od samog stvaranja svijeta. Sjede na ulazu u raj nebeski, pomakli su kamen s Kristova groba, naviještaju radosne i tužne događaje.
Anđeli su duhovna bića koja imaju osobnost, inteligenciju, emocije i volju. To se jednako odnosi na dobre i zle anđele. Anđeli posjeduju inteligenciju i nemaju pravo fizičko tijelo. To što nemaju tijela ne utječe na njihovu osobnost .Spoznaja koju anđeli imaju ograničena je zato što su oni stvorena bića. To znači da ne znaju sve što Bog zna. Premda imaju volju, anđeli su poput svih stvorenja podložni Božjoj volji. Dobre anđele Bog šalje da pomažu vjernicima. Ovo su neke radnje koje Biblija pripisuje anđelima:

1. Oni slave Boga
2. Štuju Boga
3. Raduju se radi onoga što Bog čini
4. Služe Bogu
5. Pojavljuju se pred Bogom
6. Posrednici su Božjih sudova
7. Donose odgovor na molitvu (Dj 12,5-10).
8. Pomažu u pridobivanju ljudi za Krista
9. Promatraju kršćanski red, djelo i patnju
10. Ohrabruju u vrijeme opasnosti
11. Brinu se za pravednike u vrijeme njihove smrti (Lk 16,22).

Nastavak ispod oglasa

U usporedbi s ljudima, anđeli su posve drugi red bića. Ljudi ne postaju anđeli poslije smrti. Anđeli nikada neće postati, niti su ikada bili, ljudi. Bog je stvorio anđele, kao što je stvorio čovječanstvo. Biblija nigdje ne kaže da su anđeli bili stvoreni na sliku i priliku Božju, kao što je slučaj s ljudima. Anđeli su duhovna bića koja, do određene mjere, mogu poprimiti fizički oblik. Ljudi su prvenstveno fizička bića, ali s duhovnim aspektom. Najbolje što od anđela možemo naučiti jest njihova trenutna i neupitna poslušnost Božjim zapovijedima.

Svi ljudi polaze od jednog te istoga podrijetla, od prvoga čovjeka Adama, kao posljedica rađanja. Tako na osnovu toga svi spadaju u istu ljudsku vrstu i svi skupa čine jedinstveni ljudski rod. Sasvim je drugačije kod anđela jer oni nisu rođeni niti se rađaju iz nekog zajedničkog općeg porijekla. Oni su svi skupa i svaki pojedini od Boga stvoreni savršeni u svojoj naravi, i po tome nisu spojeni roditeljskim ili rodbinskim svezama, niti stoje u jednakom odnosu jedan prema drugome, kao što stoji čovjek prema čovjeku. Po svojoj naravi svi su anđeli jednaki među sobom samo utoliko ukoliko su duhovi, te imaju razum i volju.
Inače je svaki ne samo različit nego i razlučen jedan od drugoga. Anđeli, kao i Bog, imaju dvije velike moći: intelekt i snagu. Intelekt anđela je neusporedivo superiorniji od ljudskog razuma. Anđeli nisu samo savršeni ljepotom, moćni snagom, nego su i puni znanjem i mudrošću. Njihov način razumijevanja je potpuno drugačiji od našega. Ljudski um mora razumijevati činjenicu po činjenicu, baš kao što se ljudsko tijelo giba korak po korak, dok anđeoska inteligencija sažima cijeli predmet odjednom. Shvaćajući princip, odmah vidi sve njegove posljedice, shvaćajući istinu, u isto vrijeme vidi sve njene moguće aspekte.
Druga velika sposobnost anđela je moć, i ona, također, je neusporedivo superiorna ljudskoj moći. Kada anđeo nešto želi, on se nikada ne povlači. On to želi svom mogućom snagom, i to se ne može promijeniti. Njegove odluke su sigurne i neporecive, jer su stvorene uz sve potrebne informacije o onome što želi. U onome što on radi nema borbe, neme sukoba, on slama protivnika ogromnom snagom. U ovome je on slika Božje snage.
Ono što sigurno možemo ustvrditi je da su anđeli stvoreni i da imaju svoj početak. U knjizi o Jobu (Job 38, 4 – 7) dade se naslutiti da su već postojali kada je Bog stvorio svijet, jer veli:
“ … tko joj postavi kamen ugaoni dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani?“
Oni su vjerojatno bili dijelom stvaranja «neba» u (Post 1, 1). Razlog njihova stvaranja je da bi uzvisivali Boga i radovali se njegovom silnom stvoriteljskom djelu. Druga važna činjenica o ovim duhovima je da mogu biti na dva ili više mjesta u isto vrijeme, iako su ova mjesta tisućama milja udaljena. Oni ni na koji način ne podliježu zakonima prostora. Iako su uvijek s nama i iako svu svoju pažnju i brigu usmjeravaju na nas i za naše dobro, oni nikada ne gube iz vida prisutnost Boga. Uvijek se dive Njegovoj beskrajnoj ljepoti, uživajući u Njegovoj prisutnosti.
Postoje tri velike hijerarhije anđela, i u svakoj od njih postoje tri zbora, devet zborova ukupno. Oni su ovako podijeljeni: Serafini, Kerubini i Prijestolja tvore hijerarhiju koja stoji najbliže Božjem tronu. Zatim Gospodstva, Poglavarstva i Vlasti tvore drugu hijerarhiju. Sile, Arkanđeli i Anđeli tvore treći red.
Prva hijerarhija (serafini, kerubini i prijestolja): osobita odlika joj je promatranje Boga.
Serafini (prema hebr. označuje onog koji gori ognjem) su čisti anđeli koji zbog blizine Božje gore nazamislivom ljubavlju prema Bogu.(Seraphim – imaju 6 krila s očima na njima).
Kerubi se odlikuju posebnim poznavanjem Božjih tajni. (Cherubim – imaju 4 krila).
Prijestolja su uz Boga kad sudi. U takvoj su milosti Božjoj da po njima izdaje svoje odluke. (Throni)
Druga hijerarhija (gospodstva, poglavarstva i vlasti): sudjeluje u upravi svijeta.
Gospodstva odlikuju se divnom moći tako da im se niži pokoravaju i izvršavaju njihov nalog. (Dominationes).
Poglavarstva neposredno su poučeni od višeg anđeoskog reda o onom što treba učiniti, te to raspoređuju nižim anđelima. Oni na neki način započinju djelovanje koje treba izvršiti, pa tako prednjače u ispunjavanju Božjih službi. (Principatus) (još se kaže Vrhovništva).
Vlasti njihovoj vlasti se pokoravaju protivne sile. (Potestates).
Treća hijerarhija (sile, arkanđeli i anđeli): posebna joj je dužnost izvršavati odluke Božje. Sile po njima se češće događaju znakovi i čudesa. (Virtues) (još se kaže Moći).
Arkanđeli navješćuju i posreduju veće događaje. (Archengeli – ima ih 7) (Imena arkanđela: Mihael, Jophiel, Chamuel, Gabriel, Raphael, Uriel, Zadkiel). Anđeli navješćuju i posreduju manje događaje. (Angeli)
Anđeli su nevidljiva bića, izvršitelji Božje volje na zemlji i njegovi služitelji. Zapravo, anđeli su veza, raspon između relativnog (ljudi) i Apsolutnog (Bog).Anđeo nije ni muško ni žensko jer je oboje, a simbol nebeskog su krila kojima se uzdiže iznad zemaljskog. Iako ovakav raspored ne znači da smo proniknuli u anđeoski svijet i Božje rasporedbe, ipak gore navedene nazive anđeoskih korova nalazimo u Svetom Pismu. Tako sveti Pavao kaže da je Bog Krista uskrisio od mrtvih i posjeo sebi zdesna na nebesima iznad svakog Vrhovništva (Principatus) i Vlasti (Potestates) i Moći (Virtutes) i Gospodstva (Dominationes) i svakog imena imenovana (usp Ef 1, 20 -21).
Osim ovdje spomenuta četiri kora u (Kol 1, 16) navodi Prijestolja (Throni). Stari zavjet često spominje Kerubine i Serafine:“ …postavi kerubine i plameni mač koji se svjetlucao da straže nad stazom koja vodi k stablu života (Post 3, 24). U knjizi proroka Izaije možemo pronaći slijedeći zapis o tim duhovnim bićima: „Iznad njega stajahu Serafi. Svaki je imao po šest krila: dva krila da zakloni lice, dva da zakrije noge, a dvama je krilima letio. I klicahu jedan drugome: ´Svet! Svet! Svet Jahve nad Vojskama!…´ (Iz 6, 2 – 3). U Prvoj Petrovoj poslanici piše:“ … uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile (1 Pt 3, 22). U Prvoj poslanici Solunjanima piše:“Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba (1 Sol 4, 16). Anđeo je uz Isusa na Maslinskoj gori. On će kao konačni pobjednik opet doći s neba “sa svojim anđelima” (Mt 5,31). Prema tome, iz Božje objave jasno doznajemo o stvarnosti svetih anđela. S tom stvarnošću ozbiljno računajmo u svome životu! Blagdan je arkanđela (29. rujna), a anđela čuvara (2. listopada).

Piše: Mladen Njari