S ciljem primjene što striktnijih ekoloških normi Općina Plitvička Jezera nastavlja s premještanjem mobilnih reciklažnih dvorišta na svojem području. Do 29. lipnja jedno takvo postrojenje bit će instalirano u Vagancu.

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Na području Općine Plitvička Jezera u ovom su ciklusu određene lokacije na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište, a uz kojeg će biti postavljen i kontejner za krupni otpad. U sljedećem će ciklusu mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno na drugim lokacijama, o čemu će Općina pravovremeno obavijestiti građane Prema zacrtanom rasporedu  predviđeno je da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi po pet radnih dana, prema datumima i satnici navedenima u obavijesnom letku. U Vagancu će reciklažno dvorište raditi svakim radnim danom u vremenu od 13 do 14 sati, a primat će papir i karton, ambalažu od plastike, metala i stakla, ambalažu koja sadrži ostatke opasnih tvari, otpadna ulja (jestiva i motorna), fluorescentne i štedne žarulje,
lijekove, boje, tinte, ljepila, smole…

L.O.