Nastavak aktivnosti Općine Lovinac vezan uz izgradnju novih sadržaja

Općina Lovinac donijela je odluku o održavanju Javne rasprave o prijedlogu UPU zone kombinirane ugostiteljsko-turističke i rekreacijske namjene Rasoja, s čime su povezane  Izmjene i dopune PPUO Lovinac.

Početak javnog uvida je 23. veljače 2018. godine, a završetak 23. ožujka 2018. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana omogućen je građanima  u prostoriji Vijećnice, u Općini Lovinac svakog radnog dana u vremenu od 8 do 13 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 2. ožujka 2018. godine u prostoriji Vijećnice, u Općini Lovinac s početkom u 11 sati.

Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Lovinac, Jedinstveni upravni odjel Općine Lovinac  i to zaključno s 23. ožujka 2018. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovinac, Ulica Svetog Mihovila 11, Lovinac, na broj telefona 053/681-005 ili putem elektroničke pošte na adresu natasa.mataic@lovinac.hr.

O.L./L. O.