Natječaj za Gospodarsku zonu Podudbina

Odlukom Općinskog vijeća Općine Udbina objavljen je Javni natječaj o prodaji građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Podudbina. Natjećaj se odnosi na nekoliko spojenih zemljišnih čestica ukupne površine cca. 10 tisuća m2. Za zemljište koje se prodaje bit će formirana nova građevinska čestica u skladu s definiranim uvjetima građenja u postupku ishođenja građevinske dozvole. Početna kupoprodajna cijena iznosi 35 kuna/m2. Ukupna kupoprodajna cijena bit će poznata nakon ovjere geodetskog projekta koji će biti temelj za formiranje građevinske čestica, a ovisit će o stvarnoj površini novoformirane građevinske čestice.

Ponude s traženom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama putem pošte preporučeno ili se predaju osobno, na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, u zatvorenoj omotnici s obveznim tekstom – JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI PODUDBINA – NE OTVARATI»

Nastavak ispod oglasa

Ponude će se javno otvoriti na sjednici Povjerenstva nadležnog za provedbu natječaja na adresi Općina Udbina, Stjepana Radića 6, dana 23. studenoga  u 12 sati.

Na ovaj Javni natječaj mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. Ponuditelji su dužni izvršiti uplatu jamčevine za predmet prodaje u iznosu od 35.000 kn u korist Proračuna Općine Udbina na žiro račun br. HR542340009184700001, model HR68, poziv na broj 7757– OIB uplatitelja uz napomenu – jamčevina za kupovinu nekretnine. U slučaju da ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija gubi pravo na povrat jamčevine. Detalji ovog natječaja nalaze se na web-u Općine Udbina.

L.O.