NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gospića

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD GOSPIĆ

Nastavak ispod oglasa

GRADONAČELNIK

Klasa: 370-05/13-01/03

Ur.br: 2125/01-02-13-01

Gospić, 15. travnja 2013.

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73,00, 114/01, 79,06, 141/06,146/08, 38/09,153/09 i 143/12), čl. 20. st. 1., alineja 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića (Sl. vijesnik Grada Gospića“ br. 08/09 i 10/09), Odluke o prodaji nekretnine izgrađene na kat.čest. br.3218 (Klasa: 370-05/13-01/01, Urbr: 2125/01-02-13-02) i Odluke o prodaji nekretnine na kat. čest. br. 3237 (Klasa: 370-05/13-01/02, Urbr: 2125/01-02-13-02), Gradonačelnik Grada Gospića raspisuje:

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu

Grada Gospića

Predmet prodaje je:

 • Stan u Gospiću, u ulici K.P.Krešimira br. 15, III kat

 • izgrađen u zgradi sagrađenoj na kat.čest. 3218 k.o Gospić,

 • z.k. ul.4593

 • netto građevinske površine 41,03 m2

 • početna cijena nadmetanja 207.280,35 kn

 1. Stan u Gospiću, u ulici Kneza Novaka br. 10, I kat

 • izgrađen u zgradi sagrađenoj na kat.čest. 3237 k.o Gospić,

 • z.k. ul.4603

 • netto građevinske površine 60,74 m2

 • početna cijena nadmetanja 259.284,30 kn

 UVJETI NADMETANJA:

 • Svaki sudionik nadmetanja (pravna ili ,fizička osoba), dužan je pisanu ponudu za kupnju dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama,

 • sve troškove oko prijenosa u cijelosti snosi kupac,

 • prilikom nadmetanja svaki sudionik (pravna ili fizička osoba) dužna je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene nekretnine,

 • jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Gospića br. 2390001-1813000004, poziv na broj 68 7757- OIB za fizičke osobe i 68 7757 – OIB za pravne osobe sa svrhom doznake “Jamčevina za natječaj”,

 • pravo prvokupa ima najmoprimac koji koristi stan, na temelju Odluke -Ugovora nadležnog tijela,

 • pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, neposredno ili poštom preporučeno na adresu GRAD GOSPIĆ, p.p. 46, 53000 Gospić, uz naznaku: “Ponuda za kupnju stana” – NE OTVARAJ,

 • stanovi se kupuje u viđenom stanju,

 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati,

 • izabrani najpovoljniji ponuditelj u obvezi je sklopiti ugovor u roku od 15 dana od saznanja da je proglašen najpovoljnijim ponuditeljem,

 • ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor nema pravo na povrat uplaćene jamčevine,

 • Grad Gospić zadržava pravo poništenja natječaja,(djelomično ili u potpunosti), bez ikakve obveze prema ponuditeljima.

 • sve dodatne informacije i obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, telefon broj: 053/658-801.

SUDIONIK U NADMETANJU U PONUDI NAVODI SLJEDEĆE:

 • Ime i prezime ponuditelja, OIB i točnu adresu, odnosno naziv i sjedište pravne osobe, te broj žiro-računa ili tekućeg računa za povrat jamčevine,

 • preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe),

 • red. br. nekretnine koja je predmet nadmetanja sa naznačenim iznosom ponuđene cijene, a koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene

 • dokaz o uplati jamčevine

 • dokaz o pravu prvokupa

 • potvrdu Grada Gospića da ponuditelj nema nepodmirenih obveza prema proračunu Grada Gospića (potvrdu izdaje upravni odjel za komunalne dijelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša)

GRAD GOSPIĆ

Gradonačelnik

Milan Kolić