Natječaj za za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije m/ž.

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 27. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije dana 29.01.2016. godine donosi odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije m/ž.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.
Mandat ravnatelja traje četiri godine. Po isteku mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju natječaja.
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
  • potvrdu o dužini radnog staža
  • Plan i program rada Zavoda za javno zdravsto Ličko-senjske županije za mandatno razdoblje.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave dostaviti preporučeno na adresu:

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić, Senjskih žrtava 2, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima odabira prijavljene kandidate izvijestit će se u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

  Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

  Gospić, Senjskih žrtava 2