U skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Grad Gospić je nakon usvajanja proračuna od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2017. godinu, objavio danas još jedan Javni poziv. Odnosi se na sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodne fondove.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail: marija.tomljenovic@gospic.hr .

Više detalja zainteresirani mogu naći na web-u Grada Gospića.

L.O.