OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIĆEVAC

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD SENJ
OPĆI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za urbanizam, prostorno
planiranje i komunalni sustav
KLASA: 350-03/14-02/02
URBROJ: 2125-03/05-02/1-14-04
Senj, 23. rujna 2014.

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13), Grad Senj, Opći upravni odjel, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav daje
OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIĆEVAC

>> OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIĆEVAC
(PDF, 108 KB)