Objava natječaja za Općinu Udbina

0

[tps_title][/tps_title]Općina Udbina raspisala je Javni natječaj za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području Općine Udbina za 2018. godinu. Na ova će se način prikupljati prijave projekata i programa za financiranje i sufinanciranje  javnih potreba u tekućoj godini.Prijave se podnose za područja: kultura, sportkao i ostala područja od općeg dobra za građane ove općine. Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje: podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,

programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima, rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja teobveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora. Prijave se zaprimaju zaključno do 9. travnja 2018. Obrasci potrebni za kompletiranje prijava nalaze se na web-u Općine Udbina.

Oglas

L. O.