Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2020. godinu i ove se godine sa svojim projektima prijavio Grad Senj.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva  Ministarstvo kulture odobrilo je  13 projekata sa područja Grada Senja u ukupnom iznosu od 1.895.000 kuna. Gradu Senju su odobrena sredstva za rekonstrukciju Kuće senjskih književnika (2. Faza) u iznosu od 1.000.000 kuna, Trg Cimiter u iznosu od 50.000 kuna,  Velika vrata u Senju u iznosu od 40.000 kuna, Senjski vodovodni sustav i fontanu na Cilnici u iznosu od 25.000 kuna, Palaču Živković u iznosu od 20.000 kuna, a red će uskoro doći i  sanacija senjskih topova u iznosu od  25.000 kuna.

Istodobno su odobrena sredstva Pučkom otvorenom učilištu M. C. Nehajeva za nabavu novih sjedalica u dvorani u iznosu od 200.000 kuna, Gradskom Muzeju Senj za uređenje Gradske lože 90.000 kuna i iznos od 80.000 kuna za fumigaciju,  zatim Župi Uznesenja blažene djevice Marije Senj za crkvu Sv. Franje 50.000 kuna i za obnovu drvenog inventara u katedrali 25.000 kuna. Župni ured Sv. Jurja dobio je iznos od 250.000 kuna za crkvu u Sv. Jurju.

Preostali iznosi potrebni za završetak navedenih projekata osigurati će se  iz Proračuna Grada Senja. 

L.O.