Postupanje u skladu sa novim zakonom o otpadu koji stupa na snagu početkom 2015. godine po kojem je obavezno razdvajanje otpada na kućnom pragu, odnosno po naseljima obvezao je i „Gacku“ d.o.o Otočac da počne provoditi odredbe tog zakona.
Tako su pristupili nabavci opreme, i to na način da je poduzeće „Gacka“ preko grada Otočca dobila sufinanciranje preko Fonda za zaštitu okoliša za nabavku 4500 komada zelenih kanti za smeće koje će biti besplatno podijeljene svakom kućanstvu. Nabavljeno je i 150 komada kontejnera, 350 kompostera, 60 komada PEHD kontejnera od 1100 litara sa crnim i plavim poklopcem, 60 komada kontejnera zeleni poklopac, 60 komada kontejnera sa žutim poklopcem, odnosno 60 setova (plavi, žuti, zeleni i za bio otpad) za odvojeno prikupljanje otpada koji će biti postavljeni po stambenim zgradama i po pojedinim ulicama. Već sada je napravljen raspored po stambenim zgradama i po ulicama gdje će biti tkz. „zeleni otoci“ za odvojeno prikupljanje otpada. Fond za zaštitu okoliša financirao je nabavku te opreme sa 1.283.120 kuna.
Osim nabavke opreme za prikupljanje otpada u Gacki su pristupili poslovima nabavke novog komunalnog vozila – kamiona za prikupljanje otpada što je Fond financirao sa 1.246.644 kune. Nabavku opreme i kamiona Fond za zaštitu okoliša financira sa 80 posto a 20 posto sredstava za nabavku opreme financira Grad Otočac. Sa 20 posto sredstava za nabavku kamiona financirat će „Gacka“ d.o.o. putem financijskog lizinga na pet godina, sa 60 rata.
Svim ovim novim poslovima povećat će se i potrebe za radnicima, jer ono što se do sada radilo s jednim kamionom sada će se raditi sa dva kamiona. Jedan kamion odvozit će komunalni otpad a drugi papir, staklo i plastiku. U svakom slučaju morat će se napraviti reorganizacija poslova.

dir. Marina Legčević
dir. Marina Legčević
Svi potrošači su sa računima za mjesec lipanj dobili promotivne letke vezane za načine postupanja sa otpadom, a oni koji nisu dobit će naknadno, tako da i ovom prilikom molimo potrošače da pročitaju i da se upoznaju što je primarna selekcija otpada a sa svim ostalim bit će pravovremeno obaviješteni. Mi ćemo ispoštivati zakonski rok 01.01. 2015. godine, odnosno dok nam ne dođe novi kamion, i tada ćemo podijeliti i nove kante za otpad. Cilj nam je da već sada educiramo građane putem medija, no još ćemo nekoliko puta upoznavati građane kako će se to provoditi, je iskreno rečeno i za nas je to novost. Nastojat ćemo da se cijena odvoza otpada po kućanstvu ne povećava iako ćemo mi imati dodatne troškove. Količina otpada po kućanstvu obračunavat će se po volumenu zadužene kante za otpad, vodit će se računa o jednočlanim domaćinstvima koja nemaju otpada kao četveročlana domaćinstva. Ako i bude slučajnih propusta, tu smo da ih zajednički rješavamo. Skrećem pozornost građanima da pri pregledavanju promotivnog letka pogledaju i zadnju stranicu na kojoj je objašnjeno kako postupati sa opasnim otpadom, jer primjera radi, stari lijekovi se ne smiju bacati u smeće nego se trebaju vratiti u ljekarnu, baterije i akumulatori moraju se predavati ovlaštenom sakupljaču odnosno „Metisu“. Ono što treba naglasiti je i podatak da će sa tim setovima odnosno „zelenim otocima“ za staklo, papir, plastiku i bio otpad biti zadužena svaka zgrada za što slijede sastanci sa predsjednicima stanara kako bi se pomoglo stanovnicima ali i u očuvanju tih setova. U cijeloj ovoj priči veliku ulogu odigrat će i komunalni redari koji će imati velike ovlasti po pitanju provođenja zakona i moći će naplatiti kaznu, podnijeti prijavu sudcu za prekršaje…
Dražen Prša