Hrvatske šume d.o.o. su 23. studenog 2020. objavile Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u kratkoročni zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji traje do 23. prosinca 2020. 

Kako doznajemo iz Hrvatskih šuma na ovaj Javni poziv za davanje u kratkoročni zakup šumskog zemljišta u svrhu pašarenja stoke mogu se javiti:

-osoba koja se kao korisnik šumskog zemljišta upisala u ARKOD bez pravne osnove do 31. prosinca 2018. godine, koja ispunjava uvjete iz čl. 4. st.5. Uredbe o davanju u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH, te koja nema najmanje 3,3 ha zemljišta pogodnog za pašarenje po uvjetnom grlu u periodu od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog poziva

-osoba kojoj je u razdoblju od tri godine prije stupanja na snagu ove Uredbe istekao ugovor o zakupu šumskog zemljišta u svrhu pašarenja na česticama koje su predmet zahtjeva, koja ispunjava uvjete iz čl. 4. st.5. ove Uredbe te koja nema najmanje 3,3 ha zemljišta pogodnog za pašarenje po uvjetnom grlu u periodu od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog poziva

-osoba koja nema duga s osnove ugovora o zakupu šumskog zemljišta 

Cjelokupan tekst Javnog poziva sa svim  uputama za prijavu kao i svim uvjetima sklapanja kratkoročnog zakupa, nalazi se na službenim stranicama Hrvatskih šuma d.o.o.

L.O.