Krbavsko polje
Krbavsko polje
Krbavsko polje

Izazovi ruralnog razvoja već desetljećima zaokupljaju svakoga tko se bavi razvojem u širem smislu riječi. Primijetivši neravnomjeran razvitak ruralnih i urbanih područja, poglavito u Španjolskoj i Italiji, Europska Unija početkom devedesetih godina nudi rješenje ovog problema kroz LEADER pristup koji i danas predstavlja mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije. LEADER pristup temelji se na realizaciji Lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju LAG-ovi.

Neki od specifičnih zadataka našeg LAG-a su osmišljavanje aktivnosti za gospodarski i infrastrukturni razvitak područja LAG-a, unaprjeđenje kulturnog i društvenog života stanovnika, očuvanje okoliša i poštivanje principa dugoročnog održivog razvoja.
Danas ćemo opisati MJERU 4 – ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, odnosno podmjeru 4.1. o čijem nacrtu Pravilnika se ovih dana vodi javna rasparva.

4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA (za godišnju proizvodnju veću od 4.000 eura)

Podmjera 4.1 odnosi se na restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, povećanje okolišne učinkovitosti te korištenje obnovljivih izvora energije.
Korisnici mogu biti sva poljoprivredna gospodarstva upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, osim onih koji proizvode manje od 4.000 € vrijednosti godišnje proizvodnje (njima je namijenjena mjera 6.3 o čemu ćemo pisati u nekom od narednih tekstova).

Potpora će iznositi minimalno 3.500 eura do maksimalnih 3.000.000 eura po projektu.
Važno je naglasiti da će potpora za sektor voćarstva, povrćarstva te stočarstva i peradarstva iznositi do 5.000.000 eura po svakom projektu.
Budući da obiluje ogromnim pašnjacima, Lika je tradicionalno stočarski kraj.
Osim u stočarstvu, mi u LAG-u Lika zamijetili smo veliki potencijal u voćarstvu i povrćarstvu na otvorenom te posebno u plasteničko/stakleničkoj proizvodnji što bi produžilo vegetacijsko razdoblje koje je u Lici dosta kratko, kad je povrće u pitanju. Ovo je posebno zanimljivo stoga što u našem LAG-u ima znatan broj domaćinstava koja neposredno uz svoje domove mogu pokrenuti plasteničku proizvodnju povrća te iskoristiti toplinsku energiju iz domaćinstva za grijanje plastenika. Također, brojne mini farme veliki su potencijalni izvor toplinske energije za navedenu svrhu. LAG-u Lika namjerava organizirati predavanja eminentnih stručnjaka iz spomenutog područja obzirom da će se za ove investicije, kao i za brojne druge, moći koristiti sredstva potpore iz ruralnog fonda EU.

No, vratimo se na potpore.
U Mjeri 4, podmjera 4.1 prihvatljiva ulaganja su sljedeća:

 • ulaganje u kupnju i/ili izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje i/ili pripremu hrane za životinje s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • ulaganje u kupnju i/ili izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje, tov i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, proizvodnju konzumnih jaja uključujući opremu za sprečavanje širenja bolesti ptica i ostala ulaganja sa pripadajućom opremom i infrastrukturom, te oprema i objekti za provođenje biosigurnosnih mjera
 • ulaganje u kupnju i/ili izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva, sadnog materijala, i ukrasnog bilja s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • ulaganje u kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu proizvodnju i gospodarskih vozila
 • ulaganje u kupnju i/ili izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, sortiranje i pakiranje proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • ulaganja u sustave za zaštitu od padalina i štetočina s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • ulaganja u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

 

 • ulaganja u izgradnju, obnovu i/ili opremanje sustava (infrastruktura) za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe na gospodarstvu sa pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • ulaganje u izgradnju objekata i opreme za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz nusprodukata iz proizvodnje, otpada, ostataka i ostalog biootpada s farmi i poljoprivrednih postrojenja te objekata i opreme za obradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama
 • ulaganje u kupnju i/ili izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj/ digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja/digestata
 • ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva
 • ulaganje u uređenje poljoprivrednog zemljišta – privođenje kulturi, kalcifikacija
 • ulaganje u kupnju zemljišta radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Uvjeti koje korisnik mora imati da bi ostvario pravo na prijavu:

 • korisnik mora imati godišnju vrijednost proizvodnje veću od 4.000 €
 • ulaganje se mora odnositi na poljoprivrednu proizvodnju obuhvaćenu Dodatkom I Ugovora o EU ili pamuka osim proizvoda ribarstva,
 • poslovni plan poljoprivredno gospodarstvo priprema na temelju stvarnih prihoda i rashoda. Iznimno, za poljoprivredna gospodarstva koja ne vode knjigovodstvo, poslovni plan mogu pripremiti na temelju podataka dobivenih vođenjem knjigovodstva po FADN metodologiji
 • korisnik mora voditi poslovne knjige za najmanje jednu godinu koja je završila prije podnošenja prijave na javni natječaj
 • nisu prihvatljiva trgovačka društva u teškoćama u smislu smjernica Unije za državne potpore u poljoprivredi i šumarstvu, te smjernica Unije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama

Napomena:
Vinogradari i pčelari ne mogu ostvariti pravo na potporu ukoliko su ista ulaganja propisana Nacionalnim programom pomoći sektoru vina i Nacionalnim pčelarskim programom.
U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz povećanje okolišne učinkovitosti (npr. izgradnja laguna) i korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 milijun €/projekt.
Budući se ova podmjera odnosi na postojeće proizvođače koji vode poslovne knjige za najmanje jednu godinu koja je završila prije podnošenja prijave na javni natječaj i imaju godišnji promet iznad 4.000 eura, u narednim tekstovima LAG će vas obavijestiti o mjeri 6, podmjera 6.3, koja obuhvaća proizvođače s do 3.000 eura/god.

 

Tomislav Kovačević - Voditelj LAG-a Lika
Tomislav Kovačević – Voditelj LAG-a Lika

Piše: Tomislav Kovačević
Voditelj LAG-a LIKA