Naručitelj Ličko-senjska županija pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave Usluga pretraživanja i/ili razminiranja i minski zagađenih poljoprivrednih površina na području Ličko-senjske županije prema idejnim projektima Hrvatskog centra za razminiranje i to:
– Poljoprivredne površine u naseljima Gornji Lulići i Oraovac,
– Poljoprivredne površine u naseljima Podum, Dabar i Glibodol,
– Poljoprivredne površine u naseljima Lički Ribnik, Ornice, Novo Selo Bilajsko i Divoselo.

Evidencijski broj: 01/2015-G/VV
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2015/S 002-0019855.
Napomena: Dodatna dokumentacija (idejni projekti) objavljeni su na internetskoj stranici Hrvatskog centra za razminiranje http://www.hcr.hr/hr/javnaNadmetanja.asp
Sve informacije o postupku javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 053/588-248

Prilog: Poziv za nadmetanje

Ličko-senjska županija