Nakon što je  Općina Perušić  objavila Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2018. godinu intenzivirao se broj  prijava od strane udruga, klubova i  ustanova koje su prijavile svoje programe i potrebe za neophodne u njihovu radu. Sredstva za ovu namjenu bit će izdvojena iz općinskog Proračuna, a odnose se na potrebe u predškolskom odgoju, obrazovanju i sportu, za kulturne djelatnosti, programe kulturnih akcija i manifestacija te za rad brojnih udruga. Prijave se dostavljaju  još sutra, 10. studenoga na adresu Općine Perušić.

L.O.