Općina Udbina uputila je poziv vlasnicima kuća za odmor koji imaju takve objekte na tome području da najkasnije do 31. ožujka 2022. godine dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor.
Sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o lokalnim porezima Općine Udbina, obveznik poreza na kuću za odmor je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Udbina.

Pri tom se kućom za odmor smatra svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Obrasci za prijavu mogu se podići u Općini Udbina.

L. O.