GOSPIĆ- Čini se da bi Uprava šuma podružnica Gospić mogla biti u ovoj godini najzaposlenija u Hrvatskoj. Prema planu Hrvatskih šuma za 2015. godinu planirana je sječa oko 2 milijuna kubika drveta. Od ovog broja Uprava va šuma Gospić trebala bi sa svojih 12 Šumarija sudjelovati sa 506 tisuća kubika i postati radna jedinica s najvećim udjelom sječe u Hrvatskoj. Ove nam je riječi potvrdio šef komercijale Uprave šuma Gospić Joso Brkljačić koji ističe da će od toga broja za pilane biti namijenjeno 168 tisuća kubika bukve, smreke, jele i bora. Za proizvodnju sve popularnijih ogrjevnih peleta planirana je sječa oko 338 tisuća kubika drvene mase. Iako šumarije u Ličko-senjskoj županiji imaju najveći udjel u ukupnom godišnjem planu sječe Hrvatskih šuma u tekućoj godini, struka ističe kako bi taj broj mogao biti znatno veći, ali problem predstavljaju mnoge minski-sumnjive površine, pretežito locirane u šumskim predjelima Like, u područjima nekadašnje crte razdvajanja u Domovinskom ratu.
M. S.