Općina Vrhovine  pozvala je zainteresiranu javnost da do 17. veljače 2021. do 15 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Nacrt Statuta i Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Hrvatski sabor je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Temeljem članka 32. navedenog Zakona jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su dužne uskladiti svoje Statute i druge opće akte s odredbama ovog Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona – do 24.02.2021.

Radi ispunjenja obveze izrađen je Nacrt Statuta te Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine te se ti dokumenti upućuju na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

L.O.