U Uredu gradonačelnika Grada Senja danas je održano potpisivanje sporazuma sa Domom zdravlja Senj i Zavodom za hitnu medicinu Ličko-senjske županije iz Gospića u predmetu sufinanciranja njihove djelatnosti u 2019. godini u ukupnom iznosu od 184.000 kn.

U 2019. godini Grad Senj sufinancirati će na temelju potpisanih Sporazuma, Domu zdravlja Senj, troškove područnih ambulanti za tri područne ambulante koje u sklopu Doma zdravlja djeluju na području Grada Senja i to u Krasnu, Svetom Jurju i Jablancu, u iznosu od 100.000  kn.   

Grad Senj sufinancirati će specijalističke djelatnosti koje će se obavljati u Domu zdravlja Senj temeljem zaključenih ugovora o poslovnoj suradnji između Doma zdravlja i specijalista u iznosu od 60.000 kn.

Također, sufinancirati će se i troškovi stanovanja doktora dentalne medicine zaposlenog u Domu zdravlja Senj, na radnom mjestu u područnim ambulantama u Svetom Jurju i Krasnu, u ukupnom iznosu od 12.000 kn.

Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije sufinancirati će se troškovi stanovanja doktora medicine u timu T1 u Ispostavi Senj, u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn.  

Sredstva za sufinanciranje za 2019. godinu planirana su u Proračunu Grada Senja za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Današnjim potpisivanjem ovih sporazuma o sufinanciranju nastavlja se i proširuje vrlo dobra suradnja između Grada Senja i senjskog Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije iz Gospića.

L.O./GS