Općina Lovinac neizostavno se uključuje u sve aktivnosti koje za cilj imaju pomake i prosperitet ovoga dijela Like. Tako je za sutra, 21. studenoga najavljeno predstavljanje projekta Izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 2019.-2020. za Grad Benkovac, Općine Gračac i Lovinac koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 471.877,50 kuna od čega 401.095,84 kuna bespovratnih sredstava Europske unije. Predstavljanje projektnih aktivnosti i prva tribina na temu održivog gospodarenja otpadom bit će održana s početkom u 12 sati u prostorijama Gradske knjižnice Benkovac.

Prva tribina o održivom gospodarenju otpadom ima za cilj okupiti sve dionike na području Grada Benkovca koji mogu doprinijeti boljoj implementaciji projekta, informiranosti i provedbi. Cilj tribine je doprinijeti i većoj informiranosti stanovništva u vezi održivog gospodarenja otpadom. Tribina će okupiti predstavnike komunalnog društva, javne uprave, učitelje, odgajatelje i organizacije civilnog društva aktivne na području obuhvata projekta, kao i zainteresirane građane kako bi se razmijenilo informacije, ukazalo na poteškoće i uspješno riješilo probleme gospodarenja otpadom na području. 

L.O.