Na danas održanoj 54. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Perušić članovi vijeća usvojili su Proračun Općine Perušić za 2021. godinu u visini od 90 milijuna kuna. Od toga se 75 posto sredstava odnosi na kapitalne projekte koji su već u provedbi ili će biti ugovoreni naredne godine.

Svakako su najznačajniji:
1. Izgradnja ceste Studenci – Sklope
2. Izgradnja vatrogasnog doma DVD Perušić
3. Izgradnja Šumske ceste Kaluđerovac -Mlakva
4. Izgradnja Mrtvačnice u Perušiću
5. Rekonstrukcija ceste Ul. Bana Josipa Jelačića – 1. faza
6. Proširenje Groblja u Perušiću
7. Dovršetak krovne konstrukcije na Turskoj kuli
8. Izgradnja Višestambene zgrade u Perušiću sa 28 stanova.

Navedeni projekti su već u provedbi ili će biti u 2021. godini. Ovo još jednom na djelu dokazuje da Općina Perušić među jedinicama lokalne samouprave prednjači u razvoju te može biti dobar primjer drugim Gradovima i Općinama na području županije, ali i šire.

Na današnjoj sjedni Općinskog vijeća ovo tijelo je donijelo novu Odluku o Općinskim porezima u kojoj se glavna izmjena odnosi na Izmjene Prireza poreza na dohodak koji je do sada bio 8 posto. Od Nove godine se stopa prireza spušta nasvega 4 posto na temelju nove Odluke Općinskog vijeća Perušić

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada za sve osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a imaju prebivalište ili boravište na području Općine Perušić. Ovom odlukom Općina Perušić je u ova teška vremena u gospodarskom i epidemiološkom smislu pomaže stanovnicima rasterećenjem na primanja što je svakako pohvalno.

L. O.