Važnost kvalitete tla u biodinamičkoj poljoprivredi

Lokalna akcijska grupa (LAG) Lika u pripremama je za edukaciju poljoprivrednika za temeljne postavke biodinamičke poljoprivrede. Riječ je o načinu poljoprivrede koju je utemeljio  dr. Rudolf Steiner iz Donjeg Kraljevca, vizionar čija je ostavština postala sve više cijenjena  tek zadnjih godina. Evo tek nekih detalja važnih za cjelovito poimanje biodinamičke poljoprivrede.

Zdravo tlo je preduvijet uspješne poljoprivredne proizvodnje. Sadržaj organske tvari u tlu ili postotak humusa u tlu je osnova biljne proizvodnje. Tlo može biti vrlo slabo humozna do 1% humusa, slabo humozna 1-3%, dosta humozna 3-5% humusa, jako humozna tla s 5-10% humusa te vrlo jako humozna tla koja sadrže više od 10% humusa. Problem intezivne poljoprivredne proizvodnje u današnje vrijeme je smanjenje količine humusa u tlu. Većina tala na kojima se intezivno uzgaja vrlo je slabo ili slabo humozna.  U biodinamičkoj poljoprivredi bit je očuvati humus i poboljšati svojstva tla, kao i potaknuti mikrobiološku aktivnost. Balansiranjem i poticanjem životnih procesa u tlu dovodi se i nasad u ravnotežu. Kontrolom broja štetnika kao i njihovih predatora stvara se idealna okolina za rast i razvoj biljaka. Stoga se koriste dva biodinamička pripravka za tretiranje tla koja primjenjujemo kao škropivo, šest pripravaka koje koristimo u kompostnoj hrpi te jedan pripravak koji koristimo za kontrolu gljivica.

Nastavak ispod oglasa

Pripravak 500 – gnoj iz roga; U jednom gramu pripravka ima 500 milijuna aktivnih bakterija. Koristi se kao škropivo, aktivator mikrobiološke aktivnosti u tlu, potiče život, te pokreće pretvorbu mrtvog i zbijenog tla u strukturirano i živo. Primjenjuje se u rano proljeće i jesen, na obrađenom tlu, prije sjetve, na strništima i pokošenim livadama kako bi se pokrenuo ponovni rast biljaka i osnažila struktura kroz djelovanje na organizme u tlu. Pripravak 500 ukapa se oko Miholja, koncem rujna, tako što se neoštećeni lijepi kravlji rogovi, krave koja je telila, pune svježom kravljom balegom bez primjesa stelje ili trave, te se zatvaraju čepom napravljenim od svježe gline. Napunjeni i pripremljeni rogovi se slažu u jarak u koji je prethodno na dno položena posteljica od zrelog komposta, i rogovi se polažu pod nagibom onako kako su stajali na kravi. Složeni rogovi zatrpavaju se zemljom i ostavljaju do Uskrsa slijedeće godine. U dane povoljne za iskapanje rogova oko Uskrsa, rogovi se otkapaju iz zemlje i vadi se sadržaj roga koji sada više nalikuje rahlom mrvičastom supstratu bez ikakvog mirisa.

Pripravak 501kremen iz roga, primjenjuje se prsaknjem po nadzemnom dijelu biljke kako bi se osnažila, potaknuli životni sokovi i pojačala otpornost same biljke. Kako je kvarc kamen svjetlosti tako i ovaj pripravak privlači svjetlo, povećava evapotranspiraciju biljke i ubrzava kolanje biljnih sokova. S upotrebom ovog pripravka treba biti vrlo oprezan, njega se ne smije koristiti u nasadu ukoliko se ranije nije primjenio pripravak 500. Isto takotreba paziti na dovoljnu opskrbljenost biljaka vodom pošto nakon primjene ovog pripravka biljke traže više vode. Optimalno vrijeme primjene ovog pripravka je u rano proljeće nakon pripravka 500. Vrlo je važno vrijeme prskanja jer primjena u pravo vrijeme jača zdravljei povećava prinos, povoljno utječe na stvaranje zdravih tvari. Prskanje u nepovoljno vrijeme može uništiti prinos. Ukapa se u rano proljeće, odmah iza Uskrsa. Fini prah nastao mljevenjem kremena pomješamo s vodom u žitku smjesu. Njome punimo kravlji rog te ga ostavimo odležati jedan dan. Kako se smjesa staložila tako je na površini ostao sloj vode koji odlijemo.Kad se smjesa stvrdne otvor roga zatvorimo čepom od vlažne ilovače. Tako napunjen rog ukapamo u zemlju isto kao i pripravak 500. Iskapamo ga na dan cvijeta u prvoj polovici studenog.

M.S./L. O.