Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Brinja donesena je i odluka o raspodjeli sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnog člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brinje tijekom 2015. godine, a koja su osigurana u proračunu Općine Brinje. Tako je za svakog člana Općinskog vijeća utvrđen jednaki iznos sredstava, i svakoj političkoj stranci i nezavisnom članu s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća. Ukupan iznos sredstava koji će se rasporediti političkim strankama i nezavisnom članu s liste grupe birača razmjerno broju članova koji su zastupljeni u Općinskom vijeću Općine Brinje iznosi 8.000,00 kuna. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava u iznosu od 546,94 kune. Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 57,14 kuna.
Političkim stankama zastupljenim u Općinskom vijeću i nezavisnom članu raspoređuju se sredstva osigurana u proračunu Općine Brinje za 2015. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova podzastupljenog spola u iznosima:

Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ – 4.489,80 kuna, Hrvatskoj stranci prava – HSP – 604,08 kuna, Hrvatskoj seljačkoj stranci – HSS – 1.755,10 kuna, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP – 604,08 kuna, Kandidacijska lista grupe birača – 546,94 kune.
Sredstva će se doznačavati na račun političke stranke na razini županijskih organizacija i na poseban račun nezavisnom članu tromjesečno u jednakim iznosima.
D. Prša