Zadnji je dan dostave prijava za ravnatelja KIC-a Lovinac

Natječajno povjerenstvo za odabir ravnatelja/ravnateljice Kulturno-informativnog centra Lovinac raspisalo je 16. listopada Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice te ustanove. Na natječaj se može prijaviti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili sveučilišni diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
– poznavanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, njemački ili talijanski)
– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
Iznimno, za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja nema visoku stručnu spremu ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.
2. Mandat ravnatelja/ice Kulturno informativnog centra Lovinac traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

3. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju:
– životopis (vlastoručno potpisan);
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice);
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome);
– dokaz o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili presliku radne knjižice);
– dokaz o poznavanju najmanje jednog stranog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen (u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci);
– Program rada za mandatno razdoblje;
Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Nastavak ispod oglasa

4. Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
5. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za primanje prijava na natječaj. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
6. Prijave se podnose na adresu Općina Lovinac, Svetog Mihovila 11, 53244 Lovinac, uz naznaku “Prijava na natječaj za ravnatelja/icu Kulturno informativnog centra Lovinac- ne otvarati”, osobno predajom u pisarnicu ili poštom preporučeno.

L. O.