Zahtjev za objavu ispravka netočne informacije

           REPUBLIKA HRVATSKA                   

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA                    

 POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA               

 

Broj:  511-04-01-01-1216-17.

Gospić, 6. veljače 2017. god.

www.lika-online.com

urednistvo@lika-online.com

Dr. Ante Starčevića 18

53000 Gospić

n/r glavnog urednika Hrvoja Jurkovića

 

PREDMET: Zahtjev za objavu ispravka netočne informacije objavljene u člancima

objavljenih na portalu „Lika Online“ 3., 4.  i 5. veljače 2017. godine .-

 

Poštovani,

na portalu „Lika Online“, www.lika-online.com, na poveznici:

  • https://www.lika-online.com/postaje-li-policija-alat-za-politicke-obracune/ objavili ste 4. veljače 2017. godine članak pod naslovom: „Postaje li policija aparat za političke obračune“;

 

slijedom čega sukladno odredbi članaka 40., 41. i 42. Zakona o medijima, molimo Vas da objavite ispravak teksta i to kako slijedi:

Na početku želimo skrenuti pozornost da se predmetni autor tekstova prije objave tekstova nije upitom obratio Policijskoj upravi ličko-senjskoj i zatražio bilo kakva dodatna pojašnjenja i podatke o navedenim temama o kojima piše.

U tekstu pod naslovom „Načelnik Karlobaga „opasno“ pretjecao mladog lava“, autor teksta nije objavio službenu informaciju ove policijske uprave, no ista je objavljena na web stranici ove policijske uprave www.licko-senjska@policija.hr, te je kao takva javno dostupna. Policijska uprava ličko-senjska svoju komunikaciju sa medijima temelji na smjernicama MUP-a u odnosima s medijima, koje su sastavni dio ukupne Strategije MUP-a RH u odnosima sa javnošću, a koje su objavljene na web stranici MUP-a i dostupne svim građanima.

Prilikom dostavljanja informacija vodimo računa o zakonskim odredbama koje omogućuju i ograničavaju davanja pojedinih informacija (odredbe Zakona o kaznenom postupku, Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, Zakona o medijima, Zakona o elektroničkim medijima, Zakona o pravu na pristup informacijama, interne smjernice i napuci).

Napominjemo da prilikom izvješćivanja javnosti izbjegavamo senzacionalizam i vodimo računa o zaštiti osobnih podataka oštećenih i počinitelja, jer nam je cilj transparentan rad i objektivno izvješćivanje o našem radu uz poštivanje važećih pravnih propisa u Republici Hrvatskoj.

U tekstovima se navodi niz netočnih tvrdnji kojima se iskrivljuje slika o učinkovitosti i odgovornosti policije, tj. Policijske uprave ličko-senjske, njenih upravljačkih struktura, pri čemu se baca negativno svjetlo na rad Policijske uprave ličko-senjske u cjelini i to vrlo tendencioznim i iskrivljenim stavovima, kao i zlonamjernim sadržajima, te zamjenom teza o načinu funkcioniranja policije i ulozi načelnika policijske uprave, te ostalih policijskih službenika.

Naglašavamo da Policijska uprava ličko-senjska poduzima sve mjere iz svoje nadležnosti propisane Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/2009, 92/14), te svim propisima koji reguliraju poslove policije a odnose se na zaštitu života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe; zaštitu javnog reda i mira te imovine; sprječavanje kaznenih djela i prekršaja, njihovo otkrivanje i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima; traganje za počiniteljima kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima; i drugo.

Također skrećemo pozornost autoru predmetnih tekstova na članak 206. f Zakona o kaznenom postupku koji govori da je postupanje tijekom izvida tajno, da se odvija u suradnji sa nadležnim državnim odvjetništvima, kao i pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, te u skladu sa jasno determiniranim zakonskim i podzakonskim aktima, kao i protokolima i smjernicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Pored toga, člankom 204. Zakona o kaznenom postupku propisano je da su podaci o istovjetnosti osobe protiv koje je podnesena kaznena prijava i podaci na temelju kojih se može zaključiti o istovjetnosti te osobe, službena tajna.

Nadalje autor tekstova insinuira da Policijska uprava ličko-senjska selektivno obavještava javnost o događajima iz svog djelokruga, što je u potpunosti netočno, budući da policijska uprava svakodnevno obavještava javnost o svim događajima putem  priopćenja i objavljivanja vijesti na web stranicama Policijske uprave ličko-senjske.

Autor tekstova iznosi navodno nezadovoljstvo radom policijskih službenika Policijske uprave ličko-senjske, te Vas obavještavamo da je Zakonom o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14 i 33/15) člankom 5. propisano da fizička ili pravna osoba koja smatra da su njoj ili drugoj osobi djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika, u primjeni policijskih ovlasti, povrijeđena prava ili slobode, ima pravo Ministarstvu unutarnjih poslova podnijeti pritužbu u roku od 30 dana od saznanja za povredu. Napominjemo da je istim člankom nadalje propisano da pritužba mora biti razumljiva i sadržavati:

  • ime, prezime i adresu podnositelja,
  • mjesto, vrijeme i opis djelovanja ili propuštanja djelovanja kojima su povrijeđena prava ili slobode podnositelja ili druge osobe,
  • potpis podnositelja.

Kako autor tekstova naziva policijske službenike Policijske uprave ličko-senjske „Podnareva policija“, držimo važnim napomenuti da je policija dio državnog sustava koji brine o sigurnosti građana i na bilo koji način rukovoditelji ne mogu participirati u djelovanju protivnom načelnima rada MUP-a, budući je sustav ustrojen na subordinacijskim načelima i podložan nadzoru od strane mjerodavnih službi Ministarstva unutarnjih poslova, tako da policija nije i ne može biti „vlasništvo“ jedne osobe, već isključivo sustav u kojem rukovodne dužnosti na profesionalan i odgovoran način pored načelnika policijske uprave, obnašaju zamjenik načelnika, voditelji Službi, voditelji Odjela, voditelji Odsjeka, načelnici policijskih postaja, njihovi pomoćnici, te šefovi smjena u policijskoj upravi i policijskim postajama, kao i brojni drugi policijski rukovoditelji.

Također ističemo da jedno od temeljnih načela rada policije kojim se rukovodi i ova policijska uprava je primjena načela jednakosti pred zakonom, te autor tekstova želi iskriviti sliku o suradnji Policijske uprave ličko-senjske i lokalne zajednice, a koja uspješna suradnja se između ostalog očituje u provedbi brojnih preventivnih projekata kojim se senzibilizirala javnost na različita protupravna ponašanja, čime se je utjecalo na kvalitetu života unutar zajednice. Unatoč ovakvim tekstovima, zahvalni smo na potpori velikog broja građana i predstavnika lokalne zajednice, jer su prihvatili i prepoznali policiju kao javni servis koji u partnerskom odnosu sa građanima i predstavnicima lokalne zajednice ostvaruje ciljeve bitne za kvalitetu života. Upravo u tom pravcu, policija je i prepoznala nastojanja predstavnika lokalne zajednice, među kojima su tijekom dosadašnjeg obilježavanja Dana policije mnogi gradonačelnici i načelnici, kao i sam župan primili zahvalnicu za uspješnu suradnju s policijom.

Iz svega navedenog proizlazi da su navedeni tekstovi objavljeni kako bi se javnosti netočno prikazao rad Policijske uprave ličko-senjske i njenih rukovoditelja, te nanijela šteta ugledu ne samo ovoj policijskoj upravi, nego i Ministarstvu unutarnjih poslova, te će predmetni tekstovi biti dostavljeni nadležnim službama Ministarstva unutarnjih poslova, kako bi iste poduzele mjere iz svoje nadležnosti.

S poštovanjem, 

                                                                                           Glasnogovornica

                                                                                   Policijske uprave ličko-senjske

 

                                                                                          Maja Brozičević , v.r.