Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Brinje provodio se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj Ugovora je: K.K.06.3.1.03.0003. naziva „Reciklažno dvorište – Općina Brinje“. Provedba projekta završena je u siječnju 2019.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.661.633,75 kn, od toga, prihvatljivi troškovi iznose 4.480.068,13 kn. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda EU u iznosu od 3.808.057,91 kn (85% prihvatljivih troškova).

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta su završeni te je ishođena uporabna dozvola. Reciklažno dvorište je upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta. Istim će upravljati KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE d.o.o.

Otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u travnju 2019.

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE d.o.o. koje će upravljati reciklažnim dvorištem će bez naknade zaprimati i voditi evidenciju o zaprimljenom otpadu nastalom u kućanstvu na području Općine; privremeno skladištiti posebne vrste otpada u odvojenim spremnicima te predati zaprimljeni otpad osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada, sve sukladno zakonskim odredbama.

U reciklažnom dvorištu će se zaprimati sljedeće vrste otpada u skladu s Dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) što obuhvaća:

PROBLEMATIČNI OTPAD: Otapala/ kiseline/ lužine/ fotografske kemikalije/ pesticide/ fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu/ opremu kraja sadrži klorofluorougljike/ ulja i masti/boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari/ deterdžente koji sadrže opasne tvari/ citotoksike i citostatike/ baterije, akumulatore, nesortirane baterije i akumulatore koji sadrže te baterije/ električnu i elektroničku opremu koja sadrži opasne komponente/ drvo koje sadrži opasne tvari/ plinove u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari/ ambalažu koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima/ metalnu ambalažu koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom.

OTPADNI PAPIR: Papirnu i kartonsku ambalažu te papir i karton

OTPADNI METAL: Metalnu ambalažu i ostale metale

OTPADNO STAKLO: Staklenu ambalažu i ostalo staklo

OTPADNU PLASTIKU: plastičnu ambalažu i ostalu plastiku

OTPADNI TEKSTIL I ODJEĆU

KRUPNI (GLOMAZNI OTPAD)

JESTIVA ULJA I MASTI

BOJE: Boje, tinte, ljepila i smole

DETERDŽENTE

LIJEKOVE

BATERIJE I AKUMULATORE

ELEKTRIČNU I ELEKTRONIČKU OPREMU

GRAĐEVNI OTPAD IZ KUĆANSTVA (odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini na većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci): Beton/ ciglu/ crijep/ pločice i keramiku/ kabelske vodiče/ izolacijske materijale/ izolacijske materijale koji sadrže azbest/ ostale izolacijske materijale koji se sastoje ili sadrže opasne tvari/ građevinski materijal koji sadrži azbest/ građevinski materijal na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima.

OSTALO: Otpadne tiskarske tonere i otpadne tiskarske tonere koji sadrže opasne tvari/ otpadne gume/ oštre predmete.